Scrum-technology in the management of marketing activities of a construction enterprise

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
In the article there have been brought theoretical and applied bases of introduction of Scrum-technology into the management of marketing activity of the construction enterprise. The definition of the process of management of marketing activities of the construction enterprise has been given. There has been shown a historical background of the emergence of Scrum-technology in the field of enterprise’s management. The content of essence of Scrum-technology is revealed and its suitability in the management of marketing activity of the construction enterprise is proved. The main components of Scrum-technology, as well as the principles of its work, are named and described. A brief description of the web-system for the implementation of Scrum-technology at the construction enterprise is given. The main stages of implementation of Scrumtechnology in the management of marketing activity of the construction enterprise are proved. An example of the implementation of Scrum-technology at the Ukrainian construction enterprise LLC “Alfapivdenbud” is shown.
У статті наведено теоретико-прикладні засади впровадження scrum-технології в управління маркетин- говою діяльністю будівельного підприємства. Дано визначення процесу управління маркетинговою діяльністю будівельного підприємства. Наведена історична довідка появи scrum-технології в області управління підприємством. Розкрито зміст scrum-технології і обгрунтована її придатність в управлінні маркетинговою діяльністю будівельного підприємства. Названі та описані основні компоненти scrum-технології, а також принципи її роботи. Розкрито ролі у Scrum-системі для будівельного підприємства: власник продукту, Scrum- майстер, Scrum-команда. Наведено перелік подій Scrum-технології для будівельного підприємства: планування спринту, щоденний Scrum, ревю спринту, ретроспектива спринту. Розкрито зміст основних артефактів Scrum- технології: діаграми згорання задач, журнал побажань проекту, журнал побажань спринту, канбан-дошка, мета спринту, інкремент продукту. Наведено та розкрито сутність трьох основних принципів, що лежать в основі реалізації контролю за емпіричним процесом Скрам-технології будівельного підприємства: прозорість, перевірка та адаптація. Дано короткий опис веб-системи для реалізації scrum-технології на будівельному підприємстві. Обґрунтовано основні етапи впровадження scrum-технології в управління маркетинговою діяльністю будівельного підприємства, а саме: 1) підготовка до процесу розподілу повноважень; 2) бесіда з співробітниками; 3) проекту- вання фінансової моделі; 4) конкретизація завдання для команди; 5) розробка структури бізнес-процесів на най- вищому рівні; 6) встановлення обмежень; 7) формування системи мотивації. Показано приклад впровадження Scrum-технології на українському будівельному підприємстві ТОВ «БК«Альфапівденьбуд» з обґрунтуванням поетапних заходів: обрання «Власника продукту»; збір «Команди»; обрання «Скрам-майстра»; створення мак- симально повного списку усіх вимог, що пред’являються до продукту та мети; оцінка учасниками команди кож- ного пункту на предмет складності і витрат, які будуть потрібні для його виконання; проведення скрам-зборів; заведення скрам-дошки з трьома колами питань («Потрібно зробити, або беклог»; «В роботі»; «Зроблено»); по завершенні кожного спринту огляд командою результатів та вироблення подальших рекомендацій і планів.
В статье наведены теоретико-прикладные основы внедрения scrum-технологии в управление маркетинговой деятельностью строительного предприятия. Дано определение процесса управления маркетинговой деятельностью строительного предприятия. Приведена историческая справка появления scrum-технологии в области управления предприятием. Раскрыто содержание сути scrum-технологии и обоснована ее пригодность в управлении маркетинговой деятельностью строительного предприятия. Названы и описаны основные компоненты scrum-технологии, а также принципы ее работы. Дано краткое описание веб-системы для реализации scrum-технологии на строительном предприятии. Обоснованы основные этапы внедрения scrum- технологии в управление маркетинговой деятельностью строительного предприятия. Показан пример внедрения Scrum-технологии на украинском строительном предприятии ТОВ «БК «Альфапівденьбуд».
Опис
Ключові слова
Scrum-technology, scrum master, scrum team, marketing activity, construction enterprise, project management, scrum-технологія, scrum-майстер, scrum-команда, маркетингова діяльність, будівельне підприємство, управління проектами, scrum-технология, scrum-мастер, scrum-команда, маркетинговая деятельность, строительное предприятие, управление проектами
Бібліографічний опис
Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського
DOI
ORCID:
УДК