DETECTION OF PLANTARICIN GENES IN STRAINS OF LACTOBACILLUS PLANTARUM – ANTAGONISTS OF PHYTOPATHOGENIC BACTERIA

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The aim of investigation was to detect the presence of genes responsible for bacteriocin synthesis in strains of Lactobacillus plantarum with the clear antagonistic effect against the gram-negative phytopathogens. Methods. To reveal eleven genes involved in plantaricin synthesis the polymerase chain reaction was used. To test the ability to synthesize bacteriocins as antagonistic compounds the experiments with the lawns of test-strains Listeria ivanovii INRA, Rhizobium radiobacter C58, Ralstonia solanacearum B-1109-UCM, Erwinia carotovora ZM1, Rhizobium vitis OНУ 389, R. vitis OНУ 388, R. vitis 379 and R. rhizogenes 15834 were used. Results. In genomes of the tested L. plantarum strains the genes plnD, plnEF, plnG, plnI, plnN were present, but the genes plnA, plnB, plnC, plnW were not revealed. Applying the cultural liquids of lactobacilli on the lawns of the test-strains has shown that the cell-free cultural liquid with the initially low pH (4.1–4.3) caused the zones of growth inhibition on the lawns of all test-strains. The neutralized cell-free cultural liquid did not affect the growth of the test-strains. Conclusion. Although the tested strains L. plantarum ОNU 87, L. plantarum ОNU 206 and L. plantarum ОNU 991 possessed some genes of plantaricin regulon, in the investigations in vitro they caused the inhibition of the phytopathogens and listerias due to the low pH of the cell-free cultural liquids but not due to the synthesis of bacteriocins. The combination of the genes of plantaricin regulon of L. plantarum ONU 206 and L. plantarum ONU 991 resembled that in L. plantarum J23 described in literature.
Метою дослідження було виявити наявність генів синтезу бактеріоцинів у штамів Lactobacillus plantarum, які мають виражений антагоністичний вплив проти грамнегативних фітопатогенів. Методи. Для виявлення одинадцяти генів, задіяних у синтез плантарицинів, використовували полімеразну ланцюгову реакцію. Для перевірки здатності до синтезу бактеріоцинів як антагоністичних речовин здійснювали тестування на газонах тест-штамів Listeria ivanovii INRA, Rhizobium radiobacter C58, Ralstonia solanacearum B-1109-UCM, Erwinia carotovora ZM1, Rhizobium vitis OНУ 389, R. vitis OНУ 388, R. vitis 379 і R. rhizogenes 15834. Результати. В геномах досліджених штамів L. plantarum були відсутніми гени plnA, plnB, plnC, plnW, але присутні гени plnD, plnEF, plnG, plnI, plnN. Нанесення культуральних рідин лактобацил на газони тест-штамів показало, що лише культуральна рідина з первинним низьким рН (4,1–4,3) спричиняла зони затримки росту на газонах усіх тест-штамів. Нейтралізована культуральна рідина не впливала на ріст тест-штамів. Висновок. Досліджені штами L. plantarum ОНУ 87, L. plantarum ОНУ 206 і L. plantarum ОНУ 991, хоча й містили низку генів плантарицинового регулону, у дослідах in vitro спричиняли пригнічення фітопатогенів та лістерій за рахунок низьких значень рН культуральної рідини, а не за рахунок синтезу бактеріоцинів. За складом генів плантарициновий регулон штамів L. plantarum ОНУ 206 та L. plantarum ОНУ 991 був найближче до описаного у літературі штаму L. plantarum J23.
Целью исследования было выявление наличия генов синтеза бактериоцинов у штаммов Lactobacillus plantarum, которые имеют выраженный антагонистический эффект против грамнегативных фитопатогенов. Методы. Для выявления одиннадцати генов, задействованных в синтезе плантарицинов, использовали полимеразную цепную реакцию. Для проверки способности к синтезу бактериоцинов как антагонистических веществ осуществляли тестирование на газонах тест-штаммов Listeria ivanovii INRA, Rhizobium radiobacter C58, Ralstonia solanacearum B-1109-UCM, Erwinia carotovora ZM1, Rhizobium vitis OНУ 389, R. vitis OНУ 388, R. vitis 379 и R. rhizogenes 15834. Результаты. В геномах исследованных штаммов L. plantarum отсутствовали гены plnA, plnB, plnC, plnW, но были выявлены гены plnD, plnEF, plnG, plnI, plnN. Нанесение культуральных жидкостей лактобацилл на газоны тест-штаммов показало, что только культуральная жидкость с первичным низким рН (4,1–4,3) приводила к появлению зон задержки роста на газонах всех тест-штаммов. Нейтрализованная культуральная жидкость не влияла на рост тест-штаммов. Вывод. Исследованные штаммы L. plantarum ОНУ 87, L. plantarum ОНУ 206 и L. plantarum ОНУ 991, хотя и содержали ряд генов плантарицинового регулона, в опытах in vitro вызывали угнетение роста фитопатогенов и листерий за счет низких значений рН культуральной жидкости, а не в результате синтеза бактериоцинов. По составу генов плантарициновий регулон штаммов L. plantarum ОНУ 206 и L. plantarum ОНУ 991 был ближе к описанному в литературе штамму L. plantarum J23.
Опис
Мікробіологія і біотехнологія = Mіcrobіology & Bіotechnology : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса.
Ключові слова
Lactobacillus plantarum, antagonists, bacteriocins, phytopathogens, Lactobacillus plantarum, антагоністи, бактеріоцини, фітопатогени, Lactobacillus plantarum, антагонисты, бактериоцины, фитопатогены
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК