Стилістика публіцистичних кінотекстів із погляду лінгвосеміотики

dc.contributor.authorЩербак, Олена Володимирівна
dc.contributor.authorЩербак, Елена Владимировна
dc.contributor.authorShcherbak, Elena V.
dc.date.accessioned2022-09-19T11:53:18Z
dc.date.available2022-09-19T11:53:18Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractСтаття присвячена проблемі виявлення та систематизації стилістичних засобів публіцистичних кінотекстів за їхнім лінгвосеміотичним статусом. За допомогою низки загальнонаукових (спостереження, порівняння, узагальнення, кількісні розрахунки) та спеціальних (описовий, функційний та ін.) методів досліджено українськомовні публіцистичні фільми А. Галімова, А. Романіді, Г. Коваленка. Пояснено сутність та вказано на проблемність статусу поняття «публіцистичний кінотекст» у сучасній лінгвістичній науці; виокремлено масив стилістичних засобів, що функціонують у тектоніці публіцистичних кінотекстів, та встановлено їхню кількісну динаміку; представлено лінгвосеміотичну класифікацію досліджуваних одиниць. Авторка статті висвітлила сутність та вказала на проблематичність поняття «журналістський кінотекст» у лінгвістичній науці. Стверджується, що публіцистичний кінотекст є підвидом документального кінотексту, який представляє суто авторський/публіцистичний погляд на реальні події минулого та сьогодення. Публіцистичний кінотекст відрізняється від документального наявністю самостійних висновків і ширшою часовою позначеністю сюжету. Помічено, що в тектоніці публіцистичних кінотекстів функціонує стилістика різних мовних рівнів. Стилістикою фонетичного рівня є акценти. Стилістикою лексичного рівня є професійно-виробнича, офіційно-ділова, науково-термінологічна, емоційна лексика, тропи, іншомовні лексеми, застаріла лексика, синоніми, антоніми, розмовні слова. Стилістикою граматичного рівня є складні речення, форми дієслова минулого часу, звороти. За кількісними підрахунками найбільше зафіксовано стилістичний рівень лексичного рівня. Пропонується визначити семіотичний статус стилістів за функцйним принципом і виокремити такі типи знаків: підзнак, супразинг, синзінг. Підзнаки – це насамперед стилістика граматичного рівня, яка слугує своєрідною «упаковкою» змісту, тобто його форми. Надзнаки — це стилістика лексичного рівня, оскільки слово на телебаченні — основне джерело інформації. Стилістика фонетичного рівня, яка використовується для деталізації соціального портрета тих, про кого розповідається, є синзингами.uk_UA
dc.description.abstractThe article is devoted to the problem of identification and systematization of stylistic means of journalistic film texts according to their linguosemiotic status. With the help of a number of general scientific (observation, comparison, generalization, quantitative calculations) and special (descriptive, functional) methods, the Ukrainian-language journalistic films of A. Galimov, A. Romanidi, and H. Kovalenko were investigated.The author of the article explained the essence and indicated the problematic status of the concept of “journalistic film text” in linguistic science. It is argued that journalistic film text is a subspecies of documentary film text, which presents a purely author’s/journalistic view of real events of the past and present. The journalistic film text differs from the documentary one in the presence of selfdirected conclusions and a wider temporal marking of the plot. It is noticed that stylistics of different language levels function in the tectonics of journalistic film texts. Stylistics of the phonetic level are accents. Stylistics of the lexical level are professional-industrial, official-business, scientific-terminological, emotional vocabulary, tropes, foreign lexemes, obsolete vocabulary, synonyms, antonyms, colloquial words. Stylistics of the grammatical level are complex sentences, past tense forms of the verb, inflections. According to quantitative calculations, the stylistic level of the lexical level is the most recorded. It is proposed to determine the semiotic status of stylists according to the functional principle and to distinguish the following types of signs: subsign, suprasing, synsing. Subsigns are, first of all, stylistics of the grammatical level, which serve as a kind of “packaging” of the content, that is, its form. Suprasigns are lexical-level stylistics, because the word on television is the main source of information. Phonetic-level stylistics, which are used to detail the social portrait of those about whom the story is told, are synsings.
dc.identifierУДК 811.161.2:659.13
dc.identifier.citationЗаписки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
dc.identifier.doiDOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262424
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/33762
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 29.
dc.subjectпубліцистичний кінотекстuk_UA
dc.subjectстилістемаuk_UA
dc.subjectсубзнакuk_UA
dc.subjectсупразнакuk_UA
dc.subjectсинзнакuk_UA
dc.subjectjournalistic film textuk_UA
dc.subjectstylisticuk_UA
dc.subjectsubsignuk_UA
dc.subjectsuprasinguk_UA
dc.subjectsynsinguk_UA
dc.titleСтилістика публіцистичних кінотекстів із погляду лінгвосеміотикиuk_UA
dc.title.alternativePublicistic film texts stylistic from the linguosemiotic viewpointuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
368-379.pdf
Розмір:
415.4 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: