Варіації на псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються жанрові особливості твору, роль Псалтиря у текстовій палітрі творчості Ліни Костенко. Поетеса звертається до біблійного тексту і творчо оброблює його. Цикл Ліни Костенко становить абсолютно новий твір, який відтворює світовідчуття і світобачення авторки. Студіюючи національний, політичний контекст, християнські міфи, Ліна Костенко інтерпретує їх в оригінальних псалмах. Всі три псалми, опрацьовані Ліною Костенко, належать до першої книги Псалтиря і зберігають сюжетно-тематичну канву біблійних творів. Поетеса веде діалог з життям та Псалтирем. Опрацьовуючи канонічний текст, поетеса наповнює його власним потрактуванням мотивів, що суголосні поглядам авторки і є її дієвою позицією. Взагалі псалмам властива мова асоціацій, що характеризується постійним використанням образних порівнянь, метафор, іносказання. Основним композиційним прийомом псалмів виступає антитеза, висловлення контрастних переживань суму й радості, покаяння і хвали.
В статье рассматриваются жанровые особенности произведения, роль Псалтыря в текстовой палитре творчества Лины Костенко. Поэтесса обращается к библейскому тексту и творчески обрабатывает его. Цикл Лины Костенко составляет абсолютно новое произведение, которое воспроизводит мироощущение и миропонимание автора. Изучая национальный, политический контекст, христианские мифы, Лина Костенко интерпретирует их в оригинальных псалмах. Все три псалма, используемые Линой Костенко, относятся к первой книге Псалтыря и сохраняют сюжетно-тематическую канву библейских произведений. Поэтесса ведёт диалог с жизнью и Псалтырём. В целом псалмам свойственен язык ассоциаций, который характеризуется постоянным использованием образных сравнений, метафор, иносказаний. Основным композиционным приемом псалмов выступает антитеза, высказывание контрастных переживаний грусти и радости, покаяний и хвалы.
The article is discusses genre features of work's and the role of Psalter in the textual palette works of Lina Kostenko. The poet refers to the biblical text and creative processes. Cycle Lina Kostenko is a brand new product that plays worldview and the worldview of the author. Studying the national political context, the Christian myths, Lina Kostenko interprets them in the original Psalms. All three Psalms, designed by Lina Kostenko, related to the first book of the Psalter and remain subject outline biblical works. The poet maintains a dialogue with life and the Psalms. Working through the canonical text, the poet fills his own potraktowany motifs that resonate with the views of the author and is it effective poticy.Vagal Psalms peculiar language Association, which is characterized by constant use of figurative comparisons, metaphors, parables. The main compositional device of Psalms is the antithesis, the expression of contrasting feelings of worth and joy, repentance and praise.
Опис
Ключові слова
жанр, Псалтир, синкретизм, жанр, Псалтырь, genre, Psalter, syncretism
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК