Effect of Bacillus megaterium ONU 500 on the germination and growth of sunflower seedlings

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The aim of the study was to evaluate the effect of Bacillus megaterium ONU 500 on the germination and growth of sunflower seedlings. Materials and methods. Sunflower seeds were sown in containers with soil inoculated with a suspension of bacteria B. megaterium ONU 500 in concentration of 106 CFU/ml. After 21 days growth characteristics of seedlings were compared: germination, average height, root length, leaf area, dry weight. Effect of these microorganisms on biofilm formation on roots was investigated with light microscopy. Results. Inoculation of soil with B. megaterium ONU 500 resulted in the positive effect on roots length (increase by 21%), leaf area (increase by 22%) and dry weight of seedlings (increase by 17.8%). No significant effect on germination and plant height was observed. On the roots of plants grown in soil treated with B. megaterium ONU 500 more developed biofilms with well formed matrix were observed, which indicates the stimulation of ability of plant and soil microbiota to form biofilms in presence of bacilli from the studied strain. Conclusion. The investigations demonstrated that bacteria of B. megaterium ONU 500 strain caused a positive effect on development of sunflower seedlings and formation of biofilms on their roots.
Мета. Дослідити вплив B. megaterium ОНУ 500 на проростання насін- ня та ріст сіянців соняшника. Матеріали і методи. Насіння соняшника висівали у контейнери із грунтом, в який вносили суспензію бактерій шта- му B. megaterium ОНУ 500 у концентрації 106 КУО/мл. Через 21 день після висіву визначали ростові характеристики паростків: схожість, середню ви- соту паростків, довжину кореня, площу листової пластинки, суху масу па- ростків. Методом світлової мікроскопії оцінено вплив даних мікроорганізмів на формування біоплівки на коренях. Результати. За інтродукції бактерій B. megaterium ОНУ 500 у грунт спостерігали збільшення довжини коренів сіянців соняшника на 21%, площі листків – на 22%, сухої маси паростків – на 17,8%. На схожість та висоту рослин суттєвого впливу не виявлено. На ко- ренях рослин, які росли у грунті з інтродукованими B. megaterium ОНУ 500, спостерігали більш розвинені біоплівки з повністю сформованим матрик- сом, що свідчить про підсилення здатності мікробіоти рослин і грунту ут- ворювати біоплівки під впливом бацил даного штаму. Висновок. Проведені дослідження показали, що бактерії штаму B. megaterium ОНУ 500 чинять позитивний вплив на розвиток сіянців соняшника та формування біоплівок на їх корінні.
Цель. Оценить влияние B. megaterium ОНУ 500 на прорастание семян и рост сеянцев подсолнечника. Материалы и методы. Семена подсолнечника высевали в контейнеры с почвой, в которую вносили суспензию бактерий штамма B. megaterium ОНУ 500 в концентрации 106 КОЕ/мл. Через 21 день после посева сравнивали ростовые характеристики ростков: всхожесть, среднюю высоту ростков, длину корня, площадь листовой пластинки, сухую массу проростков. Методом световой микроскопии проведена оценка вли-яния этих микроорганизмов на формирование биопленки на корнях. Резуль- таты. Внесение в почву B. megaterium ОНУ 500 привело к увеличению длины корней сеянцев на 21%, площади листьев – на 22%, сухой массы ростков – на 17,8%. На всхожесть и высоту растений существенного влияния вы- явлено не было. На корнях растений, которые росли в почве с интродуциро- ванными B. megaterium ОНУ 500, наблюдались более развитые биопленки с полностью сформированным матриксом, что свидетельствует о повыше- нии способности микробиоты растений и почвы образовывать биопленки под влиянием бацилл данного штамма. Вывод. Проведенные исследования показали, что бактерии штамма B. megaterium ОНУ 500 оказывают по- ложительное влияние на развитие сеянцев подсолнечника и формирование биопленок на их корнях.
Опис
Ключові слова
B. megaterium, sunflower, growth characteristics of seedlings, biofilm, соняшник, біометричні показники паростків, біоплівка, подсолнечник, биометрические показатели проростков, биопленка
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія
ORCID:
УДК