ЕКСПРЕСІЯ КАРБОКСИЕСТЕРАЗ В ОНТОГЕНЕЗІ КОМАРИКА ГРИБНОГО BRADYSIA PILISTRIATA

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Методами електрофорезу та комп’ютерної денситометрії вивчали різноманітність та експресію молекулярних форм карбоксиестераз на окремих стадіях онтогенетичного розвитку комарика грибного Bradysia pilistriata Frey. Вперше показано кількісні зміни в системі естеролітичних ферментів в онтогенезі одного з головних шкідників їстівних грибів. Встановлено, що максимум типів молекулярних форм карбоксиестераз та рівня їх експресивності співпадає зі стадією личинки.Методами электрофореза и компьютерной денситометрии изучали разнообразие и экспрессию молекулярных форм карбоксиэстераз комарика грибного Bradysia pilistriata Frey. на отдельных стадиях онтогенетического развития. Впервые показаны количественные изменения в системе эстеролитических ферментов в онтогенезе одного из главных вредителей съедобных грибов. Установлено, что максимум количества молекулярных форм карбоксиэстераз и уровня их экспрессивности совпадает со стадией личинки. The diversity and expression the molecular forms of fungus midge Bradysia pilistriata Frey. carboxylesterases were studied on the certain stages of ontogenetic development by the methods of electrophoresis and computer densitometry. For the first time quantitative changes in esterolytic enzyme system in ontogenesis of one of major the pests of edible mushrooms were shown. It was determined that maximum of a number of the carboxylesterases molecular forms and their expression level coincides with the larva stage.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008. - Том 13, Вип. 14: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
карбоксиестерази, онтогенез, комарик грибний Bradysia pilistriata, карбоксиэстеразы, онтогенез, комарик грибной Bradysia pilistriata, carboxylesterases, ontogenesis, fungus midge Bradysia pilistriata
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК