Презентація як спосіб представлення філологічного знання: функції, структурна організація, особливості впровадження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено проблемі використання презентацій у навчальній діяльності, узагальнено їхні типи, функції, структурні особливості. Розкрито специфіку презентації як одного з сучасних та ефективних методів змішаного орієнтовно-особистісного навчання у вищій школі. Проаналізовано впровадження презентацій до навчального процессу зі студентами гуманітарних спеціальностей. Підкреслено, що при розробці, репетиції та апробації створеної мультимедійної презентації застосовується навчально-творчий підхід. Критерії оцінювання якості створеної презентації містять, як правило, декілька параметрів, найважливішими з яких є ідея, мета, їх розкриття та дизайн. За умови використання мультимедійних презентацій як одного зі способів представлення філологічних знань у студентів підвищується мотивація до навчання, формується медіакомпетентність, активізуються різні види сприймання, відбувається взаємодія зорових, слухових, рухових аналізаторів, створюється комунікативна ситуація спільної активності у навчальній діяльності.
The article is devoted to the topical problem of using presentations in educational activities; their types, functions, structural features are generalized. The specifics of presentation are revealed as one of the contemporary and effective methods of mixed personality oriented teaching in higher education. Under analysis there is introduction of presentations to the educational process with students of humanities. It is emphasized that the educational and creative approach is used in the development, rehearsal and testing of the created multimedia presentation. Criteria for evaluating the quality of the created presentation usually contain several parameters, the most important of which are the idea (problem), its disclosure and design. With the use of multimedia presentations as one of the ways to present students` philological knowledge increases motivation to learn, media competence is formed, different types of perception are activated – there is an interaction of visual, auditory, motor analyzers; a communicative situation of joint activeness in teaching activity is created.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, філологічні знання, мультимедійні технології, презентація, презентаційні вміння, mixed teaching, philological knowledge, multimedia technologies, presentation, presentation skills
Бібліографічний опис
Проблеми онлайн-навчання філологічних дисциплін у вищій школі : зб. матеріалів наук.-практ. семінару каф. заг. та слов'ян. мовознавства ОНУ ім І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т; гол. ред. О. А. Войцева. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК