Вплив похідних ізоніазиду на чутливість лактамазапродукувальних Staphylococcus aureus до пеніцилін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Мета. Виявлення здатності до синтезу β-лактамаз у штамів S. aureus, виділених з верхніх дихальних шляхів людей, а також визначення впливу ізонікотиноїлгідразон п-диметиламінобензальдегіду та комплексу стануму (IV) з ізонікотиноїлгідразоном 2-гідрокси-1-нафтальдегіду на чутливість цих штамів до пеніциліну. Методи. В роботі використовували мікробіологічні методи: диско-дифузійний, метод подвійних дисків та серійних розведень, а також статистичні методи аналізу даних. Результати. З верхніх дихальних шляхів здорових людей виділено 33 штами S. aureus, у яких найбільший рівень резистентності спостерігався до пеніцилінів і цефалоспоринів 3–4 покоління. У п’яти штамів виявлено продукцію β-лактамаз. Показано, що за присутності досліджуваного гідразону та комплексу стануму МІК пеніциліну для штаму S. aureus 17, стійкого до 11 з використаних β-лактамів, знижувалася в 32 рази. Висновки. Досліджений гідразон та комплекс Sn (IV) мають потенційну здатність до подолання стійкості грампозитивних бактерій до β-лактамних антибіотиків.
Цель. Выявление способности к синтезу β-лактамаз у штаммов S. aureus, выделенных из верхних дыхательных путей людей, а также определение изоникотиноилгидразона п-диметиламинобензальдегида и комплекса олова с изо- никотиноилгидразоном 2-гидроксинафтальдегида на чувствительность этих штаммов к пенициллину. Методы. В работе использовали микробиологические методы: диско-диффузионный, метод двойных дисков и серийных разведений, а также статистические методы анализа данных. Результаты. Из верхних дыхательных путей здоровых людей выделены 33 штамма S. aureus, у которых самый высокий уровень резистентности наблюдался к пенициллинам и цефало- споринам 3–4 поколения. У пяти штаммов выявлена способность к выработке β-лактамаз. Показано, что в присутствии исследуемого гидразона и комплекса олова (IV) МИК пенициллина для штамма S. aureus 17, устойчивого к 11 из использованных β-лактамов, снижается в 32 раза. Выводы. Исследованный гидразон и комплекс олова (IV) обладают потенциальной способностью преодолевать устойчивость грамположительных бактерий к β-лактамным антибиотикам
Aim. The detection of the ability of S. aureus strains isolated from human upper airways to β-lactamase production and determination of the effect of p-dimethylaminobenzaldehyde isonicotinoylhydrazone and Sn(IV) complex with 2-hydroxyinaphtaldehyde isonicotinoylhydrazone on the sensitivity of lactamase-producing strains to penicillin. Methods. We have used the microbiological methods: disc-diffusion, double-disc and serial dilution methods and statistical data analysis. Results. 33 S. aureus strains with the highest resistance to penicillins and III-IV generation cephalosporins have been isolated from the upper airways of healthy people. The ability to synthesize β-lactamases has been detected in 5 strains. It has been shown 32-fold decrease of MIC of penicillin for S. aureus 17 in the presence of studied hydrazone and Sn (IV) complex. Conclusions. Studied hydrazone and Sn (IV) complex have the potential ability to overwhelm the resistance of Gram-positive bacteria to β-lactam antibiotics.
Опис
Ключові слова
резистентність, β-лактамаза, Staphylococcus aureus, мінімальна інгібувальна концентрація (МІК), інгібітор, ізоніазид, гідразони, комплекси стануму (IV), резистентность, минимальная ингибирующая концентрация (МИК), ингибитор, гидразоны, комплексы олова (IV), resistance, β-lactamase, minimum inhibitory concentration (MIC), inhibitor, hydrazone, Sn (IV) complex
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК