Піар та пропаганда на пострадянському просторі: проблеми розвитку інформаційної політики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються основні підходи до встановлення відмінності понять паблік рілейшнз та пропаганда. Зроблено реконструкцію розвитку сфери паблік рілейшнз у західній політичній культурі. Визначено особливості розвитку сфери паблік рілейшнз у країнах пострадянського просто- ру. Встановлено, що поняття паблік рілейшнз, ще недавно маловідоме та незвичне для колишньої радянської політичної культури та ментальності, останніми роками буквально увірвалося у наше життя. Це поняття увійшло в моду, стало справжньою візитною карткою нових часів. Весь циві- лізований світ вже не просто звик до нього, а й перетворив паблік рілейшнз на ефективно працюючі науку та мистецтво досягнення взаєморозуміння та згоди між різноманітними суб’єктами життя громадянського суспільства. Але через свою «модність» поняття «паблік рілейшнз» (PR) часто вживають до місця і не до місця, вкладаючи в нього найчастіше збочений зміст. Іноді поверховий підхід до цього напряму діяльності суперечить принципам соціальної відповідальності інститутів громадянського суспільства, фактично підштовхуючи до того, щоб ставитися до громадськос- ті як об’єкта обману, маніпулювання виключно в егоїстичних інтересах суб’єктів, сприятливий (або несприятливий) імідж яких створюється за будь-яку ціну. Інституціалізація цивілізованої професійної системи паблік рілейшнз на пострадянському просторі пробиває собі дорогу через безліч об’єктивних та суб’єктивних перешкод. Зміст перешкоджаючих чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру завжди історичний. Вагомим історичним чинником у цьому виступає спадщина впливу пропагандистської машини минулих років.
The article discusses the main approaches to establishing the difference between the concepts of public relations and propaganda. A reconstruction of the development of the sphere of public relations in Western political culture has been made. The features of the development of the sphere of public relations in the countries of the post-Soviet space are determined. It has been established that the concept of public relations, until recently little known and unusual for the former Soviet political culture and mentality, has literally burst into our lives in recent years. This concept has become fashionable, has become a real hallmark of new times. The entire civilized world has not only become accustomed to it, but has also turned public relations into an effectively working science and art of achieving mutual understanding and agreement between various subjects of civil society life. But because of its «fashionableness», the concept of «public relations» is often used in place and out of place, often putting a perverted meaning into it. Sometimes a superficial approach to this area of activity is contrary to the principles of social responsibility of civil society institutions, in fact pushing to treat the public as an object of deception, manipulation solely in the selfish interests of subjects whose favorable (or unfavorable) image is created at any cost. The institutionalization of a civilized professional system of public relations in the post-Soviet space is making its way through many objective and subjective obstacles. The content of obstructing factors of an objective and subjective nature is always concretely historical. A weighty historical factor in this process is the legacy of the influence of the propaganda machine of the past.
Опис
Ключові слова
паблік рілейшнз, пропаганда, паблісіті, громадська думка, соціальні комунікації, передвиборчі PR-технології, public relations, propaganda, publicity, public opinion, social communications, pre-election PR technologies
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
ORCID:
УДК