Асоціативні ознаки англомовного концепту genius

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові, а саме – розгляду його асоціативних ознак. Вивчення концепту через мову є найбільш надійним способом лінгвістичного аналізу, що дозволяє визначити концептуальні ознаки та розробити структуру концепту. Будь-який аналіз концепту розпочинається з виявлення мовних одиниць, які репрезентують відповідний концепт, інтерпретації їх словникових та мовленнєвих контекстів. Структура лінгвокультурного концепту включає в себе образну, асоціативну, понятійну та етимологічну складові. Етимологічна складова визначає внутрішню форму слова ключовим репрезентантом концепту. Асоціативна складова формулює домінантні асоціативні відносини (тематичні, парадигматичні, синтагматичні), в які вступають мовні репрезентанти концепту. Понятійна складова концепту визначається лексичним значенням лексем-репрезентантів. Образна складова концепту може включати в себе яскраво-чуттєве представлення (перцептивний образ), а також поєднання концептуальних метафор, що об’єктивують концепт у мові. Згідно із наведеним вище визначенням асоціативної складової концепту, виокремлюємо номінативні одиниці, які є семантично спорідненими із ключовою одиницею genius, а саме: brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Компонентний аналіз показав, що вказані синонімічні номінативні одиниці мають одну спільну ознаку – високий рівень інтелекту та, як правило, входять до розмовного прошарку англійської мови. Проведений аналіз мовленнєвого втілення уможливив виокремлення таких концептуальних асоціативних ознак: страждання через нерозуміння оточуючих, мстивість.
Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в английском языке, а именно – рассмотрению его ассоциативных признаков. Изучение концепта через язык является наиболее надежным способом лингвистического анализа, позволяющим определить концептуальные признаки и разработать структуру концепта. Любой анализ концепта начинается с выявления языковых единиц, которые представляют соответствующий концепт, интерпретации их словарных и речевых контекстов. Структура лингвокультурного концепта включает в себя образную, ассоциативную, понятийную и этимологическую составляющие. Этимологическая составляющая определяет внутреннюю форму слова ключевым представителем концепта. Ассоциативная составляющая определяет доминантные ассоциативные отношения (тематические, парадигматические, синтагматические), в которые вступают языковые репрезентанты концепта. Понятийная составляющая концепта определяется лексическим значением лексем-репрезентантов. Образная составляющая концепта может включать в себя ярко-чувственное представление (перцептивный образ), а также сочетание концептуальных метафор, объективирующих концепт в языке. Согласно приведенному выше определению ассоциативной составляющей концепта, выделяем номинативные единицы, семантически родственные с ключевой единицей genius, а именно: brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Компонентный анализ показал, что указанные синонимичные номинативные единицы имеют один общий признак - высокий уровень интеллекта и, как правило, входят в разговорный слой английского языка. Проведенный анализ речевого воплощения позволил выделить такие концептуальные ассоциативные признаки: страдания из-за непонимания окружающих, мстительность.
The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept GENIUS in the English language, namely, consideration of the aphorisms with the component genius. The study of concept through the language is the most reliable way of linguistic analysis which allows to detect conceptual features and to work out the model of the concept. Any analysis of the concept starts by detecting language units that represent a given concept, the interpretation of their vocabulary and speech contexts. The structure of the linguocultural concept includes figurative, associative, conceptual and etymological components. The etymological component determines the inner form of the word as a key representative of the concept. The associative component formulates the dominant associative relations (thematic, paradigmatic, syntagmatic) into which the linguistic representatives of the concept enter. The notional component of the concept is determined by the lexical meaning of the lexemes-representatives. The figurative component of a concept may include a vivid sensory representation (perceptual image), as well as a combination of conceptual metaphors that objectify the concept in the language. According to the definition of the associative component of the concept given above, we distinguish nominative units that are semantically related to the key unit of genius, namely: brainiac, Einstein, mastermind, brain, intellect, thinker, whiz, wiz, wizard. Componential analysis showed that these synonymous nominative units have one common feature - high intelligence and, as a rule, are part of the spoken English language. The conducted analysis of the speech verbalization enabled distinguishing the following conceptual associative features: suffering through misunderstanding of others, vindictiveness.
Опис
Ключові слова
концепт, асоціативні ознаки, genius, ассоциативные признаки, concept, associative features
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК