АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОДОНАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІВДЕННОМУ ЗАХОДІ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Проаналізовано видовий склад сучасної фауни бабок (Insecta: Odonata) півден- ного заходу України. За власними та літературними даними в регіоні мешкає 54 види бабок з 24 родів та 8 родин. Sympetrum pedemontanum (Mьller, 1766) та Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) виявлені нами у регіоні вперше. Описана фенологія, сезонна динаміка льоту бабок регіону. Запропоновано перелік бабок, які є рідкісними для південного заходу України і потребують охорони. Проанализирован видовой состав современной фауны стрекоз (Insecta: Odonata) юго-запада Украины. По собственным и литературным данным в регионе отмечено 54 вида стрекоз из 24 родов и 8 семейств. Sympetrum pedemontanum и Coenagrion scitulum приводятся нами для района исследований впервые. Описана фенология, сезонная динамика лета стрекоз в регионе. Предложен список видов стрекоз, которые являются редкими для юго-запада Украины и нуждаются в охране. Species composition of present odonate fauna (Insecta: Odonata) in the South-Western Ukraine has been analysed. According to our and literary data 54 species of 24 genera belonging to 8 families occur in the region. Sympetrum pedemontanum and Coenagrion scitulum were recorded by us in the investigated area for the first time. The phenology (seasonal dynamics of flight) of Odonata in the South-Western Ukraine has been described. The list of rare species which should be protected in the region is proposed.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 6: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
бабки, південний захід України, біорізноманітність, стрекозы, юго-запад Украины, Odonata, биоразнообразие, Dragonflies, South-Western Ukraine, Odonata, biodiversity
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК