Пространство: методологические подходы к изучению

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В данной статье предпринята попытка обобщить представления о виртуальном пространстве с точки зрения классических теорий пространства на базе социологии. Автор также выделяет специфические черты и особенности виртуального пространства как пространства социального взаимодействия. У цій статті зроблено спробу узагальнити уявлення про віртуальний простір з точки зору класичних теорій простору на базі соціології. Автор також виділяє специфічні риси і особливості віртуального простору як простору соціальної взаємодії. This article contains an attempt to generalize the pictures about the virtual space from the point of the classic theories of the space on the base of sociology science. The author also selects specific traits and features of the virtual space as the space of the social interaction.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 10: Сер. "Соціологія, політологія". – укр. і рос.
Ключові слова
пространство, виртуальное пространство, социальное пространство, простір, віртуальний простір, соціальний простір, space, virtual space, social space
Бібліографічний опис
DOI
ORCID:
УДК