АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ІЗОНІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ ТА КОМПЛЕКСІВ СТАНУМУ (IV) НА ЇХ ОСНОВІ

Анотація
Досліджено вплив гідразиду ізонікотинової кислоти, ізонікотиноїлгідразонів 4-диметиламінобенз-, 2-гідроксибенз-, 2-гідрокси- 1 -нафтальдегідів та нових комплексів стануму(IV) на основі перелічених сполук на ріст тест-штамів умовно-патогенних бактерій Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Показано, що досліджені сполуки в концентраціях 25, 50 та 100 мкг/мл здатні негативно впливати на ріст бактерій. Найбільш активними щодо більшості мікроорганізмів виявилися ізонікотиноїлгідразон 2-гідрокси-1 -нафтальдегіду та комплекс стануму(ІУ) на його основі, які за концентрації 50 мкг/мл та 100 мкг/мл відповідно практично повністю пригнічують ріст умовно-патогенних бактерій. Найчутливішим до похідних ізонікотинової кислоти та комплексів стануму(ІУ) на їх основі є штам Proteus vulgaris
Исследовано влияние гидразида изоникотиновой кислоты (HL1), изо- никотиноилгидразонов 4-диметиламинобенз- (HL2), 2-гидроксибенз- (H2L3), 2-гидрокси-1-нафтальдегидов (H2L4) и новых комплексов [SnCl4(L-H1)] (1), [SnCl4(L . Н2)] (2) [SnCl3(HL . Н3)] (3), [SnCl3(HL-H4)] (4) на рост тест-штаммов условно-патогенных бактерий Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Показано, что исследованные соединения в концентрациях 25, 50 и 100 мкг/мл способны значительно подавлять рост тест-штаммов. Наиболее активным в отношении большинства микроорганизмов оказались соединения (H2L4) и его комплекс 4: при концентрации 50 мкг/мл (H2L4) и 100 мкг/мл (ком¬плекс 4) практически полностью подавлялось накопление биомассы всех тест-штаммов. Наиболее чувствительным к исследованным веществам среди всех тест-штаммов оказался Proteus vulgaris
It has been studied the influence of izonicotinic acid hydrazide (HL1), izonicotinhydrazones 4-dimethylaminobenz (HL2), 2-hydroxybenz- (H2L3), 2-hydroxy-l-naphthaldehydes (H2L4) and new complexes [SnCl4(L-H1)] (1), [SnCl4(L . H2)] (2) [SnCl3(HL . H3)] (3), [SnCl3(HL-H4)] (4) on the opportunistic bacterial strain Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa growth. It has been shown, that studied compounds at the concentrations 25, 50 и 100 ug/ml are able to inhibit significantly the test-strain biomass increase. The most active were compounds (H2L4) and its complex 4: at the concentration 50 ug/ml (H2L4) and 100 ug/ml (complex 4) it was observed almost complete inhibition of all test-strain growth. The most sensible to studied compounds among all test-microorganisms was Proteus vulgaris
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology.
Ключові слова
гідразид, ізонікотиноїлгідразон, комплекси стануму (ІV), умовно-патогенні бактерії, антимікробний ефект, гидразид, изоникотиноилгидразон, комплексы олова (ІV), условно-патогенные бактерии, антимикробный эффект, hydrazide, izonycotinoylhydrazone, stannum (IV) complexes, opportunistic bacteria, antimicrobial effect
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК