Російська дезінформаційна кампанія в Румунії: Quo Vadis, Кремлін?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
зовнішньої політики та гібридних війн, як і інші методи примушення та залякування. Україна була одним з основних об’єктів застосування цього методу зовнішньої політики росії. Разом із тим інші держави Центральної та Східної Європи також відчувають інформаційний тиск через поширення дезінформації та наративів, що мають виправдовувати дії російської держави та її агресію щодо окремих держав. Румунія, яка межує з Україною, а після незаконної анексії Кримського півострова перетворилася на сусідку російської федерації, потрапила до важливих об’єктів кремлівської дезінформації та пропаганди. Стаття присвячена вивченню особливостей російської дезінформаційної кампанії в Румунії, де відкрито демонструються антиросійські настрої. Існуючий дискурс щодо наративів та дезінформації Кремля в країнах Центральної та Східної Європи наголошує, що протягом останніх років росія почала змінювати підходи до кожної країни, використовуючи особливості регіонального контексту та внутрішнього становища для досягнення власних цілей. Метою статті визначено виокремлення основних меседжів, що розповсюджуються російськими ресурсами в румунському інформаційному просторі для визначення того, які саме цілі переслідує Кремль у цій державі. Застосування комбінації методів якісної методології, як-то: метод кейс-стаді, контент-аналіз документів і наукових праць, а також дискурс-аналіз інформаційних ресурсів, дозволяє надати відповіді на такі пошукові задачі: розкрити особливості сприйняття росії в Румунії; виокремити основні джерела поширення проросійських тез та інформації в румунських медіа; проаналізувати наративи, що культивуються в румунському інформаційному просторі, з тлумаченням їхніх реальних завдань та оцінкою того, яким чином вони можуть вплинути на громадську думку. У висновках узагальнюються результати дослідження із зазначенням того, які є прямі та непрямі цілі, що переслідує Кремль, розповсюджуючи ті чи інші меседжі та наративи.
Disinformation and propaganda are recognized as an equal tool of Russia’s foreign policy and hybrid wars as other methods of coercion and intimidation. Ukraine was one of the main objects for the implementation of this method of the Kremlin’s foreign policy. At the same time, other Central and Eastern European states also are feeling informational pressure due to the spread of disinformation and narratives that were supposed to justify the actions of the Russian state and its aggression against individual states. Romania, which borders Ukraine and became a neighbor of the Russian Federation after the illegal annexation of the Crimean Peninsula, became one of the important objects of the Kremlin’s disinformation and propaganda. The article is devoted to the study of the peculiarities of the Russian disinformation campaign in Romania, which openly demonstrates its anti-Russian sentiments. The existing discourse on the narratives and misinformation of the Kremlin in the countries of Central and Eastern Europe emphasizes that in recent years, Russia has begun to change approaches in each country, using the peculiarities of the regional context and internal situation to achieve its own goals. The purpose of the article is to identify the main messages distributed by Russian resources in the Romanian information space in order to determine the exact goals pursued by the Kremlin in this country. The application of a combination of qualitative methodology methods, such as the case study method, content analysis of documents and scientific works, as well as discourse analysis of information resources, allows us to provide answers to the following search tasks: to reveal the peculiarities of the perception of Russia in Romania; identify the main sources of dissemination of pro-Russian theses and information in the Romanian media; to analyze the narratives cultivated in the Romanian information space, with an interpretation of their real tasks and an assessment to what extent they can influence public opinion. The conclusions summarize the results of the study, indicating which are the direct and indirect Kremlin’s goals by spreading certain messages and narratives.
Опис
Ключові слова
Румунія, росія, дезінформація, наратив, війна, Romania, Russia, disinformation, narrative, war
Бібліографічний опис
Міжнародні та політичні дослідження = Іnternational and Political Studies
ORCID:
УДК