Українсько-болгарський взаємовплив у поліетнічному ареалі межиріччя Дунаю та Дністра

dc.contributor.authorНовак, Ольга Миколаївнаuk
dc.contributor.authorСеник, Ганна Володимирівнаuk
dc.contributor.authorNovak, Olga M.en
dc.contributor.authorSenyk, Hanna V.en
dc.date.accessioned2023-11-06T13:31:33Z
dc.date.available2023-11-06T13:31:33Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractСтаттю присвячено дослідженню українсько-болгарського міждіалектного та міжмовного впливу в поліетнічному та полімовному ареалі на півдні України, у межиріччі Дністра та Дунаю. Полілінгвізм, діалектна строкатість, стан та функціонування південнобессарабських українських та болгарських говірок активно досліджується з середини ХХ століття, проте порівняльних студій та комплексного аналізу мовної ситуації і сучасної інтерференції проведено не було, тому робота в цьому напрямі є актуальною і необхідною. Говірки різних мов досліджуваного ареалу на сьогодні дискриптивно та лінгвогеографічно досліджені нерівномірно. У дескриптивних студіях подано опис структури окремих діалектних систем, аналіз певних структурних рівнів, переважно в порівнянні з літературною мовою та в межах принципів національних діалектологічних шкіл, проте практично поза увагою науковців залишаються територіально суміжні і мішані говірки, що належать до різних мов, та процеси інтерференції. Метою пропонованої роботи є дослідження двох типів українсько-болгарського взаємовпливу: на міждіалектному рівні та впливу української літературної мови на болгарські говірки Одещини. Завданням є систематизація та узагальнення явищ інтерференції між двома контактуючими мовами та їхніми діалектами. Матеріалом дослідження стали власні спостереження під час польових діалектологічних експедицій у регіон, а також матеріал добирався з корпусу вже оприлюднених описів окремих діалектних систем південнобессарабських українських та болгарських говірок. Зазначається, що деякі тюркізми в українських говірках запозичені через посередництво болгарських діасистем і, до того ж, складають корпус регіональних інтегратизмів. Зафіксовано два типи новітніх запозичень з української літературної мови: а) лексика офіційно-ділового стилю, яка витісняє використовувані раніше аналогічні одиниці російськомовного походження; б) прецедентні висловлювання та експресивно забарвлена лексика. Стверджується, що на сьогодні не спостерігається системної українсько-болгарської інтерференції, натомість зафіксовані численні запозичення, джерелом яких є телебачення та школа.uk
dc.description.abstractThe article deals with the study of the Ukrainian-Bulgarian interdialectal and interlingual influence in the multiethnic and multilingual area in the south of Ukraine, in the interfluve of Dniester and Danube. Polylingualism, dialectal diversity, the state and functioning of the South Bessarabian Ukrainian and Bulgarian dialects have been actively studied since the mid-twentieth century, but no comparative studies and comprehensive analysis of the linguistic situation and modern interference have been conducted, so work in this area is relevant and necessary. The dialects of different languages of the studied area have been unevenly studied descriptively and linguogeographically. Descriptive studies describe the structure of individual dialect systems, analyze certain structural levels, mainly in comparison with the literary language and within the principles of national dialectological schools, but practically ignore the territorially adjacent and mixed dialects belonging to different languages and the processes of interference. The purpose of this paper is to study two types of Ukrainian-Bulgarian mutual influence: at the interdialectal level and the influence of the Ukrainian literary language on the Bulgarian dialects of the Odesa region. The task is to systematize and generalize the phenomena of interference between two contacting languages and their dialects. The material of the study was based on authors’ own observations during field dialectological expeditions to the region, as well as material selected from the corpus of already published descriptions of individual dialect systems of South Bessarabian Ukrainian and Bulgarian dialects. It is noted that some Turkisms in Ukrainian dialects are borrowed through the mediation of Bulgarian diasystems and, moreover, constitute a corpus of regional integratisms. Two types of the latest borrowings from the Ukrainian literary language have been documented: a) officialese vocabulary which replaces previously used similar units of Russian-language origin; b) precedent statements and expressive vocabulary. It is stated that today there is no systemic Ukrainian-Bulgarian interference, but instead numerous borrowings are documented, the source of which is television and school.en
dc.identifierУДК 811.161.1:811.163.2]’282-024.63-043.2
dc.identifier.citationЗаписки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainianauk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18524/2414-0627.2023.30.283842
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/36551
dc.language.isouk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;Вип. 30.
dc.subjectмежиріччя Дністра та Дунаю (МДД)uk_UA
dc.subjectполіетнічний ареалuk_UA
dc.subjectполімовний ареалuk_UA
dc.subjectінтерференціяuk_UA
dc.subjectінтегратизмuk_UA
dc.subjectDniester-Danube interfluve (DDI)en
dc.subjectmultiethnic areaen
dc.subjectmultilingual areaen
dc.subjectinterferenceen
dc.subjectintegratismen
dc.titleУкраїнсько-болгарський взаємовплив у поліетнічному ареалі межиріччя Дунаю та Дністраuk_UA
dc.title.alternativeUkrainian-Bulgarian mutual influence in the multiethnic area of the Danube-Dniester interfluveen
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
53-64.pdf
Розмір:
245.79 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: