Міжмистецький полілог в аспекті художності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський нац. ун-т
Анотація
У статті розглянуто феномен художності крізь призму проблем інтермедіальності. Проаналізовано рівні взаємопроникнення та взаємодії різних видів мистецтв. Визначено вагомість проблеми художності та мета художності в інтермедіальних дискурсах. Доведено, що міжмистецький полілог є важливим компонентом створення цілісного уявлення про художність.
В статье рассматривается феномен художественности сквозь призму проблемы интермедиальности. Представлен анализ уровней взаимопроникновения и взаимодействия разных видов искусства. Определено значимость проблемы художественности и метахудожественности в интермедиальных дискурсах. Доказано, что полилог искусств является важным компонентом создания целостного представления о художественности.
The phenomenon of artistic merit as a problem of arts` interaction is considered in the article. The analysis of the levels of interaction and interinfluence of different arts is represented. The significance of the problem of artistic merit and meta artistry in discourses of arts` interaction is defined. It is proved that the polylog of arts is an important component of creation of the comprehensive idea about artistic merit.
Опис
Ключові слова
художність, метахудожність, інтермедіальність, компаративістика, типи та рівні міжмистецької взаємодії, художественность, метахудожественность, интермедиальность, компаративистика, типы и уровни взаимодействия искусств, artistic merit, meta artistry, the interaction between arts, comparative studies, types and levels of arts` interaction
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК