Оцінка іригаційної якості зрошувальних вод Задністров'я Одещини та тенденції їх сучасної динаміки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Узагальнені результати багаторічних досліджень мінералізації та іонного складу зрошувальних вод Задністров'я Одещини. Встановлено, що в останні 7-9 років простежується чітка тенденція погіршення іригаційної якості вод магістральних каналів і водосховищ внаслідок зменшення водообміну з Дунаєм.
Обобщены результаты многолетних исследований минерализации и ионного состава оросительных вод Заднестровья Одещины. Установлено, что в последние7—9 лет наблюдается чёткая тенденция ухудшения ирригационного качества вод магистральных каналов и водохранилищ, вследствие уменьшения водообмена с Дунаем.
The results of several years researches of mineralization and ionic structure of irrigative waters of Zadnestrovie of Odessa region have been generalized. It is determined that during the last 7-9 years we see the exact tendency of worsing the irrigative quality of water of water mains and reservoirs because of the changes of water with the Danube is diminished.
Опис
Ключові слова
зрошувальні води, мінералізація, іонний склад, іригаційна якість, оросительные воды, минерализация, ионный состав, ирригационное качество, irrigative water, mineralization, ionic structure, irrigative quality
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК