Ухилення від скоєння певних дій як спосіб вчинення адміністративного проступку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
У статті розкривається зміст поняття «ухилення від скоєння певних дій» як способу вчинення адміністративного проступку, дається класифікація ухилення та характеристика кожного з визначених його видів.
В статье раскрывается содержание понятия «уклонение от совершения определенных действий» как способа совершения административного проступка, дается классификация уклонения и характеристика каждого из установленных его видов.
The article deals with the concept of «evasion of certain actions» as a way of committing an administrative offense, affords a classification of evasion and the characteristic of each of the established species.
Опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: Науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса.
Ключові слова
об’єктивна сторона адміністративного проступку, спосіб вчинення протиправного діяння, ухилення, злісне ухилення, объективная сторона административного проступка, способ совершения противоправного деяния, уклонение, злостное уклонение, the objective side of an administrative offense, modus of illegal act, evasion, willful evasion
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК