Одеська міська дума в умовах австро-німецької окупації березня – квітня 1918 року

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
Дане дослідження, виконане на основі аналізу стенографічних звітів засідань міської думи Одеси, присвячене вивченню діяльності муніципалітету міста в умовах австро-німецької окупації. Розглядаються питання підготовки думи до вступу німецьких і австро-угорських військ в Одесу, хід і наслідки переговорів щодо правил взаємин між самоврядуванням та штабом союзницьких армій, практична реалізація домовленостей.
Данное исследование, выполненное на основе анализа стенографических отчетов заседаний городской думы Одессы, посвященное изучению деятельности муниципалитета Одессы в условиях австро-немецкой оккупации. Рассматриваются вопросы подготовки думы к вступлению немецких и австро-венгерских войск в город, ход и последствия переговоров о правилах взаимоотношений между самоуправлением и штабом союзнических армий, практическая реализация договоренностей.
This research is carried out by analyzing the verbatim record of Odesa City Duma meeting devoted to the study of the activities of the municipality of Odesa in conditions of Austro-German occupation. It were considered the issues of the preparation of the Duma to join the German and Austro-Hungarian troops in the city, the course and results of the negotiations concerning rules of relations between governance and headquarters of allied armies, and enforcement of agreements.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2014.
Ключові слова
міська дума Одеси, Брестський мир, німецькі та австро-угорські війська, Головний крайовий комісаріат уряду УНР, реквізиції, городская дума Одессы, Брестский мир, немецкие и австро-венгерские войска, Главный краевой комиссариат правительства УНР, реквизиции, Odesa City Duma, Brest peace, German and Austro-Hungarian troops, head of the regional government's commissariat of UPR, requisitions
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК