ФАКТОР АДРЕСАТА В АНГЛОМОВНОМУ ОН-ЛАЙН ІНТЕРВ'Ю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У статті доведено, що адресат є не пасивним, а активним учасником он-лайн інтерв’ю, а також те, що існує інтерактивність у спілкуванні між комунікантами і аудиторією. Досліджено питання подвійної адресації та взаємодії комунікантів.
In the article it is proved that an addressee is not a passive, but an active participant of on-line interviews and that communication between participants of an on-line interview and audience is interactive. The question of double addressee and communicants’ interaction was studied.
В статье доказано, что адресат является не пассивным, а активным участником он-лайн интервью, а также то, что существует интерактивность в общении между коммуникантами и аудиторией. Исследовано вопрос двойной адресации и взаимодействия коммуникантов.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.-Вип.17.- Ч.2.
Ключові слова
он-лайн інтерв’ю, інтерв’юер, реципієнт, фактор адресата, адресат, адресант, on-line interview, interviewer, recipient, factor of addressee, addressee, sender, он-лайн интервью, интервьюер, реципиент, фактор адресата, адресат, адресант
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК