Аннамокс бактерії - унікальні мікроорганізми кругообігу азоту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
Наведено дані щодо мікроорганізмів із здатністю до ANAMMOX процесу,які беруть участь у циклі кругообігу азоту в природі.Ці унікальні мікроорганізми є представниками філюму Planctomycetes.Описано будову клітини анаммокс бактерій,що здатні в анаеробних умовах використовувати амоній і нітрит для генерації енергії завдяки наявності у них специфічної органели - анаммоксосоми.
Представлены данные о микроорганизмах со способностью к ANAMMOX процессу,которые принимают участие в круговороте азота в природе.Эти уникальные микроорганизмы являються представителями типа Planctomycetes.Описано строение анаммокс бактерий,которые способны в анаэробних условиях использовать аммоний и нитрит для генерации энергии благодаря наличию у них специфической органеллы - анаммоксосомы.
There were presented the data on the microorganisms with the ability to ANAMMOX process taken part in the nitrogen cycle in nature.These unique organisms are the representatives members of the type Planctomycetes.The were described the structure of anammox bacteria,capable to the use anaerobic ammonium and nitrite for power generation due to the presence of specific organella in them - anammoxosome.
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2011. - № 4 (16).
Ключові слова
анаммокс бактерії, систематика, будова, анаммоксосома, метаболизм, очистка стічних вод, анаммокс бактерии, систематика, строение, анаммоксосома, метаболизм, очистка сточных вод, anammox bacteria, taxonomy, structure, anammoxosome, metabolism, wastewater treatment
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК