“Автономия воли” в международном частном морском праве

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Исследуется сущность принципа автономии воли в международном частном праве. Рассматриваются вопросы о применении и роли данного принципа в отдельных правоотношениях, возникающих в сфере международного торгового мореплавания.
Як свідчить світова і національна судова практика у сфері зобов’язальних видносин з “іноземним елементом”, в галузі торговельного мореплавства значно розширується сфера застосування принципу “автономії волі”. У цьому контексті загальною тенденцією розвитку законодавства України у галузі міжнародного приватного права є дедалі активніше поширення начал автономії волі.
Опис
Ключові слова
международное частное морское право, автономия воли сторон, подлежащее применению право, коллизионные принципы и нормы, міжнародне приватне морське право, автономія волі, колізійні норми та принципи
Бібліографічний опис
Стрельцова Е. Д. “Автономия воли” в международном частном морском праве / Е. Д. Стрельцова // Правова держава. – 2003. – № 6. – С. 170–175.
DOI
ORCID:
УДК