Дезінформація як складник ІПСО в мегадискурсі: маніпулятивний аспект (на прикладі російсько-української війни періоду повномасштабного вторгнення)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено дослідженню дезінформації як складнику інформаційно- психологічних спеціальних операцій (ІПСО) в мегадискурсі. Мета розвідки – увиразнення особливостей дезінформації як складника ІПСО, що використовується проти України. Для реалізації мети виконано низку завдань: розрізнено та уточнено тлумачення понять «дезінформація», «фейк», «фейкові новини», «несвідома дезінформація»; визначено головні особливості дезінформації як потужної маніпуляції та вагомого інструмента гібридної війни; запропоновано авторську класифікацію видів дезінформації російсько-української війни за тематичною скерованістю. Об’єктом дослідження є феномен дезінформації як складник ІПСО в мегадискурсі за період повномасштабної війни, предметом дослідження є реалізація видів дезінформації в українському інформаційному полі. Методами дослідження стали: описовий – для виокремлення особливостей дезінформації як феномену, її видів; методи аналізу й синтезу для ідентифікації видів дезінформації, вичленування її функційних характеристик та поєднання їх в єдиний комплекс; метод індукції для конкретизації загальних висновків. Акцентовано увагу на тому, що дезінформація є ширшим поняттям, яке охоплює введення в оману держави, населення, армії та союзників супротивника. За тематичним скеруванням запропоновано авторську класифікацію видів дезінформації, де виокремлено воєнну, соціальну, культурну, коаліційну, кожна з яких має різний впливовий ефект на цільову аудиторію. Підкреслено, що російська дезінформація має досить розгалужену систему її тематичного скерування, це, у свою чергу, значно підсилює маніпулятивні ефекти. Також проаналізовано впливові ефекти, які досягаються розповсюдженням дезінформації в соціальних медіа, серед котрих провідними є: корегування картини світу населення держави-супротивниці у власних інтересах, психологічна дестабілізація населення та армії, виправдання власної збройної агресії, а також зміщення найбільш невигідної для неї меседжів зі світового та регіонального порядку денного. Перспективи дослідження вбачаємо в подальшому поглибленому вивченні складників ІПСО в мегадискурсі, видів дезінформації, а також способів нейтралізації дезінформації в умовах гібридної війни, зокрема створенні формульної моделі виявлення та нейтралізації дезінформації в мегадискурсі.
The article is dedicated to the research on disinformation as a component of psychological operations (PsyOps) in megadiscourse. The purpose of the research is the emphasis of features of disinformation as the PsyOps component used against Ukraine. The aim is achieved by execution of a list of tasks: the terms “disinformation”, “fake”, “fake news”, “unconscious disinformation” were differentiated and clarified; the main features of disinformation as of a powerful manipulation and a significant instrument of hybrid warfare were distinguished; the author’s classification of the types of disinformation of the russian- Ukrainian war by thematic focus is proposed. The object of the research is the phenomenon of disinformation as the component of PsyOps in megadiscourse during the period of full-scale war, the subject of the research is the realisation of the types of disinformation in Ukrainian information field. The following methods of the research were used: descriptive – for distinguishing the features of disinformation as a phenomenon, its types; the method of analysis and synthesis for identification of the types of disinformation, establishing its functional characteristics and combining them into a single complex; the method of induction for specification of general conclusions. Attention is focused on the fact that disinformation is a broader concept that encompasses military deception of the country, population, army and allies of the enemy. The author’s classification of the types of disinformation by thematic focus is proposed, where military, social, cultural, coalitional types were distinguished, each of which has different influential effect on the target audience. It was emphasised that russian disinformation has got a broad system of its thematic focus, which in its turn emphasises its manipulative effects. The influential effects which are achieved by spreading disinformation in social media were also analysed, the leading of which are: adjusting the picture of the world of the enemy state’s population in one’s own interests, psychological destabilisation of the population and the army, justification of one’s own armed aggression, and shifting the most unfavourable messages from the global and regional agenda. We see the prospects of the research in further profound study of the PsyOps components in megadiscourse, as well as the ways of neutralisation of disinformation in the context of hybrid warfare, including the creation of formulaic model of detection of disinformation in megadiscourse.
Опис
Ключові слова
гібридна війна, дезінформація, ІПСО, маніпуляція, мегадискурс, наратив, фейк, disinformation, fake, hybrid warfare, manipulation, megadiscourse, narrative, PsyOps
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК