ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

Анотація
Кафедра географії України, яка була заснована в 1996 р., готовить спеціалістів-географів зі спеціальності “Географія” (спеціалізація “Гео- графічне краєзнавство і туризм”). Відповідно йде підготовка спеціалістів за наступними основними напрямками: фізична та соціальна і економічна географія України, географічне краєзнавство і туризм, екологія і еколо- гічна етика, рекреаційна географія. Наукова робота проводиться по таким проблемам: 1) географічне краєзнавство та туризм, рекреаційна географія Північного Причорномор’я; 2) теоретичні питання ґрунтознавства, екологія землекористування, екологічна етика.
Кафедра географии Украины, которая была основана в 1996 году, готовит специалистов-географов по специальности “География” (специализация “Географическое краеведение и туризм”). Соответственно, идет подготовка специалистов по следующим основным направлениям: физическая, социальная и экономическая география Украины, географическое краеведение и туризм, экология и экологическая этика, рекреационная география. Научная работа проводится по таким проблемам: 1) географическое краеведение и туризм, рекреация в Северном Причерноморье; 2) теоретические вопросы почвоведения, экология землепользования, экологическая этика.
The Department of Geography of Ukraine which has been established in 1996, prepares for specialist-geographers in speciality of “Geography” (specialization “Geo- graphical study of Local Lore and Tourism”). Accordingly there is a preparation of specialists to the following basic directions: physical and social-economic geography of Ukraine, geographical study of local lore and tourism, ecology and ecological ethics, recreational geography. Scientific work is realized in such problems: 1) geographical study of local lore and tourism, recreational geography of Northern Black Sea Coast; 2) theoretical questions of soil science, ecology of land tenure, ecological ethics.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 5: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
Ключові слова
географія, краєзнавство, туризм, рекреація, екологія, педосфера, землекористування, география, краеведение, туризм, рекреация, экология, педосфера, землепользование, geography, study of local lore, recreation, ecology, pedosphere, land tenure
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК