ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАЛОГО МІСТА (на прикладі м. Каховка Херсонської області)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В цій статті розглядаються існуючі принципи створення муніципальної геоінформаційної системи, на базі яких формулюється концепція МГІС малого міста на прикладі м. Каховки Херсонської області. Пропонується програмне забезпечення для створення системи. Наведений розмір витрат та прибутків від її використання. Описується пілотна частина МГІС м. Каховки. В этой статье рассматриваются существующие принципы создания муниципальной геоинформационной системы, на базе которых формулируется концепция МГИС малого города на примере г. Каховки Херсонской области. Предлагается программное обеспечение для создания системы. Приведен размер затрат и доходов от ее использования. Описывается пилотная часть МГИС г. Каховки. In this clause the existing principles of creation of municipal geoinformation system on the basis of which concept MGIS of small town on an example of Kakhovka of the Kherson area is formulated are considered. The software for creation of system Is offered. The size of expenses and incomes of its use is resulted. Pilot part MGIS of Kakhovka is described.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета / ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2007. - Том 12, Вип. 8 : Сер. “Географічні та геологічні науки”. - укр. та рос.
Ключові слова
геоінформаційні системи (ГІС), створення, місто, інфраструктура, населення, споруди, шляхи, геоинформационные системы (ГИС), создание, город, инфраструктура, население, постройки, дороги, geoinformatic system, creation, town, infrastructure, population, buildings, way
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК