Природні чинники, умови і процеси ґрунтотворення та ґрунти території Нижньодністровського національного природного парку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Схарактеризовано природно-географічні умови і процеси ґрунтотворення та ґрунти території Нижньодністровського національного природного парку (НДНПП), методику укладення та зміст створеної вперше ґрунтової карти парку масштабу 1:50000. Наведено результати вивчення морфології, речовинно-хімічного складу і властивостей ґрунтів території НДНПП, оцінки їх еколого-біопродукційного стану.
Охарактеризованы природно-географические условия, процессы почвообразования и почвы территории Нижнеднестровского национального природного парка (НДНПП), методика составления и содержание созданной впервые почвенной карты парка масштаба 1:50000. Приведены результаты изучения морфологии, вещественно- химического состава и свойств почв территории НДНПП, ПП, оценки их эколого- биопродукционного состояния.
AbstractPURPOSE: The main objective of the work – is to examine natural factors, conditions and processes of soil formation and to characterize the soils of Lower Dniestrovskiy national natural park (LDNNP) territory. The object of investigation – is natural factors of soil formation and soils of natural park territory. The subject of investigation – is natural-geographical conditions and processes of soil formation and soil map of LDNNP, genetic-productive characteristics of its territory soils. METHODOLOGY: there have been characterized natural-geographical conditions and processes of soil formation and soils of LDNNP, and created by us for the first time soil map of natural park of 1:50000 scale. FINDING: there have been shown the results of examination of LDNNP territory soil morphology, content and properties. RESULTS: in concluding part according to the investigation results there have been determined the tasks of further natural park territory soils investigation and assessment of their ecologic-bioproductive condition.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
Нижньодністровський національний природний парк, природно- географічні умови, процеси ґрунтотворення, ґрунти, Нижнеднестровский национальный природный парк, природно- географические условия, процессы почвообразования, почвы, Lower Dniestrovskiy national natural park, natural-geographical conditions, processes of soil formation, soils
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК