Дослідження категорії «ефективність» в системі соціально економічного розвитку суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються проблеми дослідження категорії «ефективність», яка є визначальною в системі формування сталого механізму економічного зростання. Порівнюються категорії «ефективність» і «результативність» та пропонується форми їх використання в економічних наукових дослідженнях. Проводиться оцінка різних точок зору щодо категорії «ефективність». Звертається увага на необхідність досягнення результативності системи менеджменту для забезпечення глобальної конкурентоспроможності економіки в Україні.
В статье рассматриваются проблемы исследования категории «эффективность», которая является определяющей в системе формирования устойчивого механизма экономического роста. Сравниваются категории «эффективность» и «результативность» и предлагается формы их использования в экономических научных исследованиях. Проводится оценка различных точек зрения по категории «эффективность». Обращается внимание на необходимость достижения результативности системы менеджмента для обеспечения глобальной конкурентоспособности экономики в Украине.
The article deals with the problem of the study of "Efficiency" category, which is crucial in the formation of a system of sustainable economic growth mechanism. We compared the "efficiency" category and the "effectiveness" and proposed forms of their use in economic research. An evaluation of the different points of view on the "efficiency" category. The attention is drawn to the fact that in order to ensure the global competitiveness of the economy in Ukraine we need to achieve an effectiveness of management system.
Опис
Ключові слова
ефективність, результативність, ринкова система, антикризові заходи, конкурентні ринки, монетарна політика, ефективне управління, економічна політика держави, критерії ефективності, менеджмент, продуктивність праці, економічне зростання, принципи ефективності, эффективность, результативность, рыночная система, антикризисные меры, конкурентные рынки, монетарная политика, эффективное управление, экономическая политика государства, критерии эффективности, менеджмент, производительность труда, экономический рост, принципы эффективности, efficiency, effectiveness, market system, anti-crisis measures, competitive markets, monetary policy, good governance, economic policy of the state, the effectiveness criteria, management, productivity, economic growth, efficiency guidelines
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК