Концепція довкілля - сучасний напрям інтеграції природничо- та суспільно-географічних досліджень

Анотація
Мета публікації – розгляд напрямів подальшої інтеграції природничо- і суспільно-географічних досліджень. Методологічним бар’єром для такого об’єднання нині є традиційне для вітчизняної науки розмежування предметних областей фізичної та суспільної (соціально-економічної) географії. Пропонується предметна трансформація географії, за якої і фізична, і суспільна географія мають один і той самий об’єкт дослідження – ландшафтну оболонку Землі. Новизна дослідження - розглянуто методологічні засади концепції довкілля як сучасного напрямку інтеграції географічних досліджень.
The purpose of the publication is to consider the directions of further integration of natural and socio-geographical research. The methodological barrier for such an association is now the traditional demarcation of the subject areas of physical and social (socio-economic) geography for the national science. The objective transformation of geography, in which both physical and social geography have one and the same object of research - Landscape shell of the Earth, is proposed. Novelty of the research - the methodological principles of the concept of the environment as a modern direction of integration of geographic research are considered.
Опис
Ключові слова
географічна оболонка, ландшафтна оболонка, навколишнє середовище, довкілля, середовищезнавство, концепція довкілля, geographical environment, landscape shell, environment, environmentology, environmental concept
Бібліографічний опис
Український географічний журнал