Документи з фондів Державного архіву Одеської області як джерело для дослідження розвитку національно-культурних товариств Одеси ХІХ – початку ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена актуалізації, систематизації та первинному аналізу джерелознавчого потенціалу архівних матеріалів, справ, з фондів Державного архіву Одеської області щодо дослідження розвитку національно-культурних об’єднань Одеси у ХІХ – на початку ХХ століть. Зроблено висновок, що ці актові документи є достатньо репрезентативними для реконструкції основних етапів розвитку, кількості, складу членів одеських національно-культурних об’єднань (переважно товариств), політики місцевої влади щодо них.
The article is devoted updated, systematization and analysis of primary source-capacity archival material affairs of the State Archives of the Odesa region for the study of national-cultural communities Odesa XIX - early XX century. Inferred that these documents on marital is sufficiently representative for the reconstruction of the main stages of development, the amount of the membership of the Odesa national cultural unification (mostly companies), local government policy towards them.
Статья посвящена актуализации, систематизации и первичному анализу источниковедческого потенциала архивных материалов, дел, из фондов Государственного архива Одесской области для исследования развития национально-культурных объединений Одессы ХІХ – начала ХХ века. Сделано вывод, что эти актовые документы являються достаточно репрезентативными для реконструкции основных этапов развития, количества, состава членов одесских национально-культурных обьединений (преимущественно обществ), политики местной власти по отношению к ним.
Опис
«Записки історичного факультету» 24 випуск : наукове видання / Колектив авторів – Одеса : «Одеський національний універститет імені І. І. Мечникова», 2013.
Ключові слова
Одеса, національно-культурні об’єднання, Державний архів Одеської області, Odesa, national-cultural communities, State Archives of the Odesa region, Одесса, национально-культурные объединения, Государственный архив Одесской области
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК