Singulus & plures в українській, турецькій, німецькій, китайській мовах: лексико-граматичні особливості категорії числа

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Роботу присвячено категорії числа в українській мові в порівняльно-лінгвістичному аспекті з іншими індоєвропейськими, тюркськими та сино-тибетськими мовами. Метою дослідження є порівняльно-аналітичний аспект категорії числа в українській, турецькій, німецькій, китайській мовах. Завданнями роботи обрано визначення компаративістського аспекту категорії числа в німецькій мові у порівнянні з українською мовою, розкриття порівняльного аспекту категорії числа в турецькій мові у паралелі з українською мовою, виявлення дефініції порівняльного аспекту категорії числа в китайській мові у зіставленні з українською мовою. Об’єктом дослідження є категорія числа в українській, турецькій, німецькій, китайській мовах. Предмет дослідження – це приклади однини і множини (singulus та plures) в українській, турецькій, німецькій, китайській мовах. У роботі застосовані компаративістський, історичний, зіставний і структурний методи дослідження. Наукова новизна визначається фактом аналізу категорії числа мов різних лінгвістично-історичних груп. Теоретична і практична цінність отриманих результатів полягає у застосуванні матеріалу дослідження в роботі з іноземними студентами для кращого й ефективного навчання їх української мови як іноземної. У висновках зазначено, що категорія числа є цікавою лексико-граматичною ознакою формування мови вартою подальших досліджень. При навчанні студентів іноземного походження доцільно враховувати складну граматику рідної їм мови. Вивчення категорії числа з позицій порівняльного мовознавства надає широкий простір для нових досліджень. Такі дослідження мають не тільки теоретичну, але й практичну/професійну користь для викладачів української мови як іноземної.
The work is devoted to the category of number in the Ukrainian language in a comparative-linguistic aspect with other Indo-European, Turkic and Sino-Tibetan languages. The purpose of the study is the comparative and analytical aspect of the number category in the Ukrainian, Turkish, German, and Chinese languages. The tasks of the work were to determine the comparative aspect of the number category in the German language compared to the Ukrainian language, to reveal the comparative aspect of the number category in the Turkish language compared to the Ukrainian language, to identify the definition of the comparative aspect of the number category in the Chinese language compared to the Ukrainian language. The object of the research is the number category in the Ukrainian, Turkish, German, and Chinese languages. The subject of the study is examples of singular and plural (singulus and plures) in Ukrainian, Turkish, German, and Chinese languages. The work uses comparative, historical, comparative and structural research methods. Scientific novelty is determined by the fact of the analysis of the category of the number of languages of different linguistic and historical groups. The theoretical and practical value of the obtained results lies in the application of the research material in working with foreign students for better and effective teaching of their Ukrainian language as a foreign language. The conclusions state that the number category is an interesting lexical-grammatical feature of language formation worthy of further research. When teaching students of foreign origin, it is advisable to take into account the complex grammar of their native language. The study of the category of number from the perspective of comparative linguistics provides a wide space for new research. Such studies have not only theoretical, but also practical/professional benefits for teachers of Ukrainian as a foreign language.
Опис
Ключові слова
категорія числа, лексико-граматичні категорії, порівняльна граматика, компаративістська лінгвістика, іншомовний суб’єкт, українська мова як іноземна, number category, lexical-grammatical categories, comparative grammar, comparative linguistics, foreign language subject, Ukrainian as a foreign language
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК