Особливості реалізації мовної особистості освітянина в інформаційному суспільстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена актуальному питанню формування мовної особистості освітянина в контексті інформаційного суспільства, зокрема в популярних соціальних мережах, таких як «Facebook», «Instagram», «TicTok». Зосереджено увагу на вивченні взаємозв’язку між поняттями «інформаційне суспільство» і «мовна особистість освітянина», зокрема у статті детально висвітлюється поняття «мовна особистість» та акцентується увага на значимості видалення нового типу особистості - «мовна особистість в інформаційному суспільстві», з’ясовано соціолінгвістичні та психолінгвістичні характеристики мовної особистості в цьому суспільстві та виділено фактори, що впливають на її формування. Між іншим підкреслено складні взаємозв’язки між мовною особистістю та знаннями, які циркулюють в інформаційному просторі. Важливо зазначити, що особистість формується через мовлення, а також через використання інформації, зокрема із інформаційних соціальних мережу. Завдяки активному використанню соціальних мереж особистість отримує можливість виражати свої думки та ідеї, спілкуватися з іншими користувачами, а також отримує доступ до безлічі інформації. Однак це також несе ризики у вигляді некоректної, недостовірної або недостатньо обґрунтованої інформації, яка може негативно впливати на формування мовної особистості. Постає необхідність розуміння впливу соціальних мереж на формування мовленнєвих настанов, стереотипів та способів комунікації особистості. Мета статті полягає в дослідженні й обґрунтуванні феномену мовної професійної особистості на прикладі вивчення МО освітянина у мережі, а реалізація її потребує виконання таких завдань: аналіз наукових праць щодо проблем розуміння мовної особистості; вивчення мовної та мовленнєвої поведінки освітянина на основі дослідження його професійної комунікації; характеристика і аналіз професійних мовних текстів (усні і письмові) як продукта мовної діяльності фахівця. Об’єктом дослідження постає професійна мовна особистість, а предметом – мовна особистість освітянина у мережі. Серед методів дослідження мозна зазначити: індукції та дедукції; теоретичного узагальнення та моделювання процесу формування професійної компетентності освітянина; порівняльний для аналізу змісту, форм і методів культури професійної мови.
The article is dedicated to the relevant issue of shaping the language personality of an educator in the context of the information society, particularly in popular social media platforms such as Facebook, Instagram, and TikTok. The focus is on exploring the relationship between the concepts of «information society» and the «language personality of an educator.» The article provides a detailed elucidation of the concept of «language personality» and emphasizes the significance of identifying a new type of personality - the «language personality in the information society.» Sociolinguistic and psycholinguistic characteristics of the language personality in this society are examined, and factors influencing its formation are identified. It is highlighted that there are intricate interconnections between the language personality and the knowledge circulating in the information space. It is important to note that the formation of an individual’s personality occurs through language usage and the consumption of information, including from social media. The active use of social media platforms provides individuals with the opportunity to express their thoughts and ideas, communicate with other users, and access a vast amount of information. However, it also carries risks in terms of encountering inappropriate, unreliable, or insufficiently substantiated information, which can negatively influence the formation of the language personality. Therefore, understanding the impact of social media on shaping linguistic attitudes, stereotypes, and communication styles of individuals becomes crucial. The objective of the article is to investigate and justify the phenomenon of the language professional personality by studying the language personality of educators in the online environment. To achieve this, the following tasks are outlined: analyzing scientific works on understanding the language personality, studying the language and communicative behavior of educators based on research into their professional communication, and characterizing and analyzing professional language texts (both oral and written) as products of the language activity of professionals. The research object is the professional language personality, while the subject is the language personality of educators online. The research methods include induction and deduction, theoretical generalization and modeling of the process of forming the professional competence of educators, and comparative analysis of the content, forms, and methods of the professional language culture.
Опис
Ключові слова
мовна особистість, інформаційне суспільство, соціолінгвістичні характеристики мовної особистості, language personality, information society, sociolinguistic characteristics of the language personality
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК