Вербалізація субконцепту PRODIGY у романІ Р.Дала “Matilda”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в англійській мові та мовленні, а саме – його структурної частини – субконцепту PRODIGY. В роботі наведено основні аспекти дослідження феномену геніальності у філософії та психології; проаналізовано дефініції лексичних одиниць genius та prodigy в англомовних словниках; виокремлено концептуальні ознаки досліджуваного концепту у романі Р.Дала «Матильда».
Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в английском языке и речи, а именно – его структурной части – субконцепта PRODIGY. В работе указаны основные аспекты исследования феномена гениальности в философии и психологии; проанализированы дефиниции лексических единиц genius и prodigy в англоязычных словарях; выделены концептуальные признаки исследуемого концепта в романе Р.Дала «Матильда».
The article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept GENIUS in the English language and speech, namely its structural part – subconcept PRODIGY. The research presents main aspects of the study of the phenomenon of genius in philosophy and psychology; analyzes definitions of the lexical units “genius” and “prodigy” in the English dictionaries; singles out conceptual features of the analyzed concept in the novel “Matilda” by R.Dahl. The following conceptual features of PRODIGY have been singled out on the basis of dictionary definitions: young age; intellectual power, talent, extraordinary / superior. The following conceptual features of the subconcept PRODIGY have been singled out on the basis of the novel “Matilda” by R.Dahl: young age, extraordinary intellectual power.
Опис
Ключові слова
вербалізація, концепт, субконцепт, концептуальна ознака, геній, вербализация, концептуальный признак, гений, verbalization, concept, subconcept, conceptual feature, genius
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК