Космонімний компонент української онімної ідентичності

Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено вивченню космонімного компоненту української онімної ідентичності. Проаналізовано результати двох етапів вільного асоціативного експерименту 2006 й 2021 років зі стимулами-космонімами, встановлено домінувальні домени структури їхнього асоціативного поля. До експерименту залучено 200 респондентів, від яких отримано 401 реакцію. Стаття присвячена дослідженню космічної складової української онімічної ідентичності. Поняття ідентичності є таким же актуальним у русі як одне з центральних джерел сучасної української наукової думки. Аналіз механізмів власних назв у контексті культурної ідентичності є завданням нашого дослідження. Метою статті є розгляд питання колективної ідентичності та її відображення у сфері власних назв, а саме – космонімів. Космоніми — одні з периферійних власних назв. Їхнє функціонування та місце в онімічному просторі української культурної сфери досі залишається недостатньо дослідженим. На нашу думку, подальших досліджень потребує асоціативний аспект космонімічної сфери, де основним сегментом має стати концепт космонімічного простору та які сегменти є основними важелями впливу на культурне життя та онімічну ідентичність.
The article is dedicated to the study of the cosmic component of the Ukrainian onymic identity. The concept of identity is just as relevant in the movement as one of the central sources of modern Ukrainian scientific thought. The analysis of the mechanisms of proper names in the context of cultural identity is the task of our research. The purpose of the article is to consider the issue of collective identity and how it is reflected in the field of proper names, namely - cosmonyms. Cosmonyms are one of the peripheric proper names. Their functioning and place in the onymic space of the Ukrainian cultural sphere is still understudied. In our opinion, the associative aspect of the cosmonymic sphere needs further studies, where the main segment should be the concept of cosmonymic space and which segments are the main levers of influence on cultural life and onymic identity. Identity can be portrayed as an ‘individual’ sense of self, defined by a) a set of physical, psychological and interpersonal characteristics that are not fully shared with any other person, b) a range of affiliations (eg ethnicity) and social roles. Onymic identity is based on collective identity as an understanding and isolation of a group in the environment. The vision of the similarity between individual and collective identities is based on the understanding that identity is never exclusively individual. Collective identity is rooted in a number of individual identities, which in turn are chosen by the individual. Thus, a person, based on a set of internal traits and social roles, becomes part of the socio-cultural collective identity, defines it and can influence it. Onymic identity is the realization of proper names in the collective discourse, by means of which a certain group separates itself from a number of other social groups, creates its own socio-cultural identity, which is based on a general ethnic paradigm.
Опис
Ключові слова
вільний асоціативний онімний експеримент, космонім, онімна ідентичність, симул, реакція, free associative experiment, cosmonym, onymic identity, simulus, reaction
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
ORCID:
УДК