Товариства опіки над дітьми на Півдні України (друга половина ХІХ - початку ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті аналізується процес створення доброчинних товариств опіки над дітьми на Півдні України. Показана їх спеціалізація. Досліджено основні напрями діяльності товариств допомоги неповнолітнім.
В статье анализируется процесс создания благотворительных обществ призрения детей на Юге Украины. Показана их специализация. Исследованы основные направления деятельности обществ помощи несовершеннолетним.
The article analyses the creation process of children poorhouses in the south of Ukraine. Their specialization has been shown. There have been studied the basic activity directions of the organizations providing aid for the minors.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012.
Ключові слова
діти, доброчинне товариство, опіка, притулки, неповнолітні, патронат, дети, благотворительное общество, призрение, приюты, несовершеннолетние, патронат, children, charity organization, care, asylums, the minors, patronage
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК