ДРАМАТУРГІЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ У ТВОРЧОМУ ДІАЛОЗІ ІЗ СИМВОЛІСТСЬКОЮ ДРАМАТУРГІЄЮ ДОБИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті розглядається природа символізму Олександра Олеся, наближення поетики його п’єс до поетики драм М. Метерлінка, С. Пшибишевського. Об’єктом спостережень стають функціонування слова, специфіка образності, спосіб оніричної візії, прийоми маріонеткового театру, що виявляють “двосвіття” драматичних етюдів Олеся через поєднання ознак “нової драми” і фольклорно-міфологічного поетичного бачення.
The article studies the symbolical character of O. Oles’s poems, poetics likenese between O. Oles’s poems and dramas of M. Metterlink, S. Pshybeshevskiy. The word functioning, the peculiarity of imagery, the methods of puppet theatre are the subject of our observation. And these peculiarities display the double nature of O. Oles’s sketches through the union of new drama peculiarities and folklore-mythological vision.
Опис
Iсторико-лiтературний журнал. - Одеса : Астропринт
Ключові слова
символізм, натуралістичний театр, нова драма, висловлювання, візія, symbolism, puppet-theatre, new drama, expression, vision
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК