Вплив ізоникотиноїлгідразонів 2-гидроксинафт-, 4-діаметиламінобензальдегідів комплексів зі Sn(IV) на ріст умовно-патогенних бактерій

Анотація
Раніше нами було виявлено, що комплекси германію(IV) та стануму (IV) з ізоникотиїлгідразоном 2-гідроксибензальдегіду здатні пригнічувати ріст умовно-патогенних мікроорганізмів, причому найбільш високу антибактеріальну активність та найширший її спектр проявляє вихідний гідразон, а дещо нижчу комплекс Sn(IV).[1]. Отримані дані підтвердили відоме з літератури, що комплекси гідразонів, зокрема Sn(IV) [2], характеризуються антибактеріальними властивостями, на які суттєво впливає природа центрального атому та наявність і положення замісників в молекулі гідразон ів [3]. Останнім також притаманна різноманітна фізіологічна дія [4]. Необхідність подолання мікробної резистентності обумовила продовження сумісного (хіміків та мікробіологів) дослідження антимікробної активності нових комплексів Sn(IV) з гідразонами. Була сформульована мета даної роботи — визначити вплив заміни альдегідного фрагменту в молекулі ізонікотиноїлгідразону, комплексоутворювача стануму (IV) та будови відповідних умов.
Исследовано влияние изоникотиноилгидразонов 2-гидроксинафт-(H2Inf, I), 4-диметиламинобензальдегидов (HIdb(II)) и соответствующих комплексов олова [SnCl3(Inf H)] (III), [H2Inf H]2[SnCl6] (IV), [SnCl3(Idb H)] (V) на рост условнопатогенных бактерий. Показано, что соединения I–V при концентраціях 25, 50 и 100 мкг/мл способны значительно угнетать накопление биомассы тестштаммов S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis та M. luteus. Все соединения обладают высоким ингибирующим действием на культуру P. Vulgaris и наименее чувствительны к E. coli. Наибольшую активность к большинству микроорганизмам проявили соединения I, IV.
The influence of izonicotinoilhydrazone 2-hydroxynapht-(H2Inf, I), 4-dimethilaminobenzaldehydes (HIdb(II)) and its complexes with tin(IV) [SnCl3(Inf H)] (III), [H2InfH]2[SnCl6] (IV), [SnCl3(Idb H)] (V) on the opportunistic bacteria growth has been investigated. It has been shown that studied compounds are able to suppress the biomass increase of S. aureus, P. aeruginosa, B. subtilis, M. luteus and P. vulgaris test-strains at concentrations 25, 50 and 100 !g per ml. All compounds have demonstrated the highest activity towards P. vulgaris. The most wide spectrum of antimicrobial activity have demonstrated compounds I, IV.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, вип. 12: Сер. "Хімія".
Ключові слова
ізонікотиноїлгідразон, комплекси стануму (IV), умовно-патогенн і бактерії, антимікробний ефект, изоникотиноилгидразон, комплексы олова (IV), условно-патогенные бактерии, антимикробный эффект, izonicotinoilhydrazone, complexes of tin (IV), opportunistic bacteria, antimicrobial effect
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК