Инверсный конгруентальный генератор над Z[i]

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті отримана оцінка дискрепанції послідовності псевдовипадковнх чисел, генерованих інверсним конгруентним методом над кільцем класів гаусових вичетів по модулю рт.
В статье получена оценка дискрепанции последовательности псевдослучайных чисел генерируемых инверсным конгруентным методом над кольцом классов гауссовых вычетов по модулю рт.
The upper bound on the discrepancy of a sequence of pseudorandom numbers generated with inversive congruential method over the ring of residue Gaussian classes modulo pm is presented in the paper.
Опис
Ключові слова
дискрепанція, інверсний конгруентальний метод, числа Гаусса, тригонометрична сума, дискрепанция, инверсный конгруентальный метод, числа Гаусса, тригонометрическая сумма, discrepancy, inversive congruential method, congruential method, gaussian numbers, exponential sum
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК