Діяльність органів місцевого самоврядування як складова державного управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено характеристиці діяльності органів місцевого самоврядування як складової державного управління України. Визначено особливості функціонування органів місцевого самоврядування в контексті здійснення управлінської діяльності в державі, а також визначені перспективи удосконалення їх діяльності
Статья посвящена характеристике деятельности органов местного самоуправления как составляющей государственного управления Украины. Определены особенности функционирования органов местного самоуправления в контексте осуществления управленческой деятельности в государстве, а также определены перспективы совершенствования их деятельности.
The article is devoted to the characterization of local government as a part of public administration in Ukraine. It researches the features of the functioning of local government in the context of administrative activity in the state and prospects by improving their performance.
Опис
Ключові слова
державне управління, органи місцевого самоврядування, управлінська діяльність, компетенція, взаємодія, государственное управление, органы местного самоуправления, управленческая деятельность, компетенция, взаимодействие, public administration, local government, management activities, competence, interaction
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК