Димензіональний підхід до вивчення особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Наводиться структура особистості у загальнопсихологічному та професійному контексті у вигляді сукупності ієрархічних рівнів (формально-динамічного, змістовно-особистісного і соціально-імперативного) та суміжних зон між ними. Доводиться, що особистість професіонала, яка формується та існує в діяльності, являє собою складне динамічне утворення, стає головним компонентом і суб’єктом професійної діяльності, що організує, контролює, оцінює та перетворює діяльність і себе.
Рассматривается структура личности в общепсихологическом и в профессиональном контексте в виде совокупности иерархических уровней (формальнодинамического, содержательно-личностного и социально-императивного уровней) и пограничных (смежных) зон между ними. Личность рассматривается как формирующееся и существующее в деятельности сложное динамическое образование, как главный компонент и субъект профессиональной деятельности, который организует, контролирует, оценивает и преобразует деятельность и себя
A structure of personality is observed in general psychological and professsional context. It is presented as a certain totality containing formal-dynamic, sub- stantialpersonal and social-imperative levels and marginal zones in between. Personality is treated as a dynamic m atter that is formed and exists in activities and as the major component and subject of professional activities that organizes, controls, values and reorganizes itself.
Опис
Ключові слова
димензіональний підхід, структура особистості, особистість професіонала, професійна діяльність, димензиональный подход, структура личности, личность профессионала, профессиональная деятельность, dimensional appuoach, structure of personality, personality of professional, professional activities
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК