ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СОРБЦИИ КОМПЛЕКСА 1,5-ДИФЕНИЛКАРБАЗОНАТА XPOMA(III) КАТИОНИТАМИ КУ-2-8 И КБ-4П-2 ИЗ ВОД РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
С помощью динамических и кинетических кривых, учитывающих изменение количества извлечённого комплекса 1,5-дифенилкарбазоната хрома(ІІІ), а также коэффициента скорости процесса сорбции установлены особенности механизма формирования адсорбционных слоев на поверхности ионообменников КУ-2-8 и КБ-4п-2 в присутствии суммы неорганических ионов, характерных для природных и сточных вод.
За допомогою динамічних і кінетичних кривих, що враховують зміну кількості вилученого комплексу 1,5-дифенілкарбазонату хрому(ІІІ), а також коефіцієнту швидкості процесу сорбції встановлені особливості механізму формування адсорбційних шарів на поверхні іонообмінників КУ-2-8 і КБ-4п-2 у присутності суми неорганічних іонів, характерних для природних і стічних вод.
The formation mechanism features of adsorption layers are established on a surface ion-exchange resins CU-2-8 and CB-4p-2 in the presence of the inorganic ions amount, that are typical for natural and sewage water by using the dynamic and kinetic graphs considering change of complex 1,5-diphenylcarbazonate of chromium(III) quantity, and also factor of sorption process speed.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
хром(VI), 1,5-дифенилкарбазид, сорбция, кинетика, хром(VI), 1,5-дифенілкарбазид, сорбція, кінетика, chromium (VI), 1,5-diphenilcarbazid, sorption, kinetics
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК