МОВЛЕННЯ – ЗНАРЯДДЯ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У дослідженні акцентується увага на класифікації висловлень за співвіднесеністю учасників ситуації необхідності. Ілюстрований матеріал дозволяє стверджувати про вербалізацію суб’єкта предметної ситуації, яка залежить від комунікативної мети висловлення.
The study focuses on the classifications of statements by correlation participants of the situation of need . Illustrated material suggests the vverbalization the entity of subject situation, which depends on the communicative purpose of expression.
В исследовании акцентируется внимание на классификации высказываний по соотнесенности участников ситуации необходимости. Иллюстрированный материал позволяет утверждать вербализацию субъекта предметной ситуации, которая зависит от коммуникативной цели высказывания.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.- Вип.17.- Ч.2
Ключові слова
мовлення, суб’єкт мовлення, суб’єкт модальної оцінки, суб’єкт волевиявлення, стиль, speech, subject of speech, subject of modal evaluation, subject of expression, style, речь, субъект речи, субъект модальной оценки, субъект волеизъявления, стиль
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК