Проблеми притягнення до кримінальної відповідальності пластичних хірургів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено проблемам притягнення пластичних хірургів до кримінальної відповідальності. На думку автора, ця проблема є результатом відсутності правового регулювання стандартів медичної діяльності в області пластичної хірургії. Тільки законодавче закріплення стандартів діяльності пластичних хірургів дасть можливість для змін та доповнень законодавства про кримінальну відповідальність, що в свою чергу буде сприяти вирішенню проблем притягнення пластичних хірургів до кримінальної відповідальності.
Статья посвящается проблемам привлечения пластических хирургов к уголовной ответственности. По мнению автора, эта проблема является результатом отсутствия правового регулирования стандартов медицинской деятельности в области пластической хирургии. Только законодательное закрепление стандартов деятельности пластических хирургов даст возможность для изменений и дополнений законодательства об уголовной ответственности, что в свою очередь будет содействовать решению проблем привлечения пластических хирургов к уголовной ответственности.
The article is devoted to the problems of charging plastic surgeons with criminal liability. According to the author, this problem is a result of the lack of legal regulation of standards of medical practice in the field of plastic surgery. Only the legislative consolidation of Plastic Surgeons performance standards will allow for changes and additions to the law on criminal responsibility, which in turn will contribute to solving the problems of bringing plastic surgeons to criminal liability.
Опис
Ключові слова
пластична хірургія, пластичний хірург, естетична медицина, кримінальна відповідальність, професійні обов’язки, пластическая хирургия, пластический хирург, эстетическая медицина, уголовная ответственность, профессиональные обязанности, plastic surgery, plastic surgeon, aesthetic medicine, criminal responsibility, professional duties
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК