Активность катепсина н в опухолевой и граничащей с ней ткани у женщин с протокоо-инфильтративной формой рака молочной железы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Исследована активность катепсина Н в протоково-инфильтративной опухоли и в граничащей с нею ткани молочной железы женщин. В опухоли молочной железы установлено повышение содержания белка по сравнению с ее неизменной тканью. Прогрессия опухоли сопровождается повышением активности катепсина Н. Максимальная активность катепсина Н в граничащей с опухолью ткани установлена на ІІ стадии развития опухоли, а в тканях самой опухоли – на II–III стадии ее развития.
Рак молочної залози (РМЗ) займає провідне місце в структурі онкологічної захворюваності жінок, а найчастіше зустрічається інфільтративно-протокова форма. Для багатьох типів пухлин людини показано збільшення активності протеолітичних ферментів, які беруть участь в ангіогенезі, проліферації та метастазуванні. Проте біологічна роль катепсину Н в неоплазії людини вивчена недостатньо. Мета дослідження полягала у вивченні активності катепсину Н в пухлинній тканині протоковоінфільтративної форми РМЗ для розробки додаткових біохімічних методів діагностики. У супернатанті визначали вміст білка за біуретовим методом і активність катепсину Н за методом Бредшоу. Активність фермента виражали в мкмоль лейцину, що утворюється в процесі гідролізу окситоцину, на мг білка за хв при 37 °С. Статистичне опрацювання результатів досліджень проводили відповідно до U- критерію Манна — Уітні. Результати досліджень свідчать про активну участь катепсину Н на початкових етапах прогресії пухлини молочної залози, які супроводжуються локальною деструкцією міжклітинного матриксу, що забезпечує інвазію і метастазування пухлинних клітин. Показано, що пік зустрічальності протоково-інфільтративної форми РМЗ припадає на 51–60 років, а часточково-інфільтративної форми РМЗ – на 61–70 років. Встановлено, що вміст білка в пухлинній тканині в 1,9–2,3 рази вище, ніж вміст білка в тканині, що межує з пухлиною. Максимальний вміст білка в тканині пухлини встановлений на ІІ і ІІ–ІІІ стадіях її розвитку, а в подальшому супроводжувався зниженням змісту білку. Показано, що відносна активність катепсину Н вище в пухлинній тканині молочної залози, в порівнянні з незміненою оточуючою тканиною незалежно від стадії розвитку пухлини і максимальна на І–ІІ, II–III стадії. Максимальна питома активність ферменту встановлена на І–ІІ стадії розвитку пухлини. Прогресія пухлини супроводжується зниженням питомої активності катепсину Н в пухлині та в оточуючій здоровій тканині на фоні вмісту білку, що практично не змінюється. Метод визначення активності катепсину Н доцільно використовувати як додаткове дослідження на ранніх стадіях розвитку протоково-інфільтративного РМЗ.
The cancer of mammary gland (CMG) occupies a leading place in the structure of oncologic morbidity of women, and most often there is an infiltrating-ductal form. For many types of tumours of man the increase of activity of proteolytic enzymes, that takes part in an angiogenesis, prolyferation and innidiation, is shown. However the biological role of cathepsin of Н in neoplasm of human is not studied enough. A research aim consisted of study of activity of cathepsin of Н in tumour fabric of infiltrating-ductal form of CMG for development of additional biochemical methods of diagnostics. In supernatant determined maintenance of albumen on a biuret meth18 od and activity of cathepsin of Н on the method of Bredshow. Activity of enzyme was expressed in mkm leucine appearing in the process of hydrolysis of oxytocinum, on the mg of albumen in mines at 37 °С. Statistical treatment of the results of the researches was conducted in accordance with U- by a criterion god Mann-Whitney. The results of the researches testify to active voice of cathepsin of Н on the initial stages of progression mastoncuss that is accompanied by local destruction of intercellular matrice, that provides an invasion and innidiation of tumour cells. It is shown that a peak of meeting of infiltrating-ductal form of CMG is on 51-60, and lobular-infiltration form of CMG – on 61-70. It is found out that maintenances of albumen in tumour fabric in 1,9 – 2,3 time higher, than maintenance of albumen is in fabric abutting upon a tumour. Maximal maintenance of albumen in fabric of tumour was found out on ІІ and ІІ – the ІІІ stages of its development, in and further accompanied by the decline of maintenance of albumen. It is shown that relative activity of cathepsin of Н is higher in tumour fabric of mammary gland, as compared to the unchanged bordering fabric regardless of the stage of development of tumour and maximal is on І – ІІ, II – III of the stage. Maximal specific activity of enzyme is found out on the І – the ІІ stage of development of tumour. Progression of tumour is accompanied by a decline in it to specific activity of cathepsin of Н and in bordering healthy fabric on a background practically not changing maintenance of albumen. The method of determination of activity of cathepsin of Н is expedient to use as additional research on the early stages of development of infiltrating-ductal CMG.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
катепсин Н, протеолиз, опухоль, молочная железа, протеоліз, пухлина, молочна залоза, cathepsin H, proteolysis, tumor, mammary gland
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК