Словотвірний тип термінів інформатики зі значення "подібний за функцією"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізовано функції лексико-семантичних дериватів української терміносистеми інформатики за суспільно-природничими сферами твірних слів.
The given article deals with the analysis of the functions of lexical-semantic derivatives of Ukrainian terminological system of information science according to social-natural spheres of forming words.
В статье анализируются функции лексико-семантических дериватов украинской терминосистемы информатики по общественно-естественным сферам производящих слов.
Опис
Ключові слова
лексико-семантичний спосіб, словотвірний тип, дериват, сема, lexical-semantic way, word-formation type, derivative, sema
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання