Кореляції соціального й емоційного у звертаннях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті описано результати дослідження особливостей поєднання в конструкціях звертання соціальних і емоційних характеристик комунікантів, що є художніми персонажами, на матеріалі повісті Ольги Кобилянської «Людина» (1891). Мета дослідження – виявити на матеріалі вжитих письменниками конструкцій звертання мовленнєвих рис, що виражають, за задумом авторки, певний соціальний статус особи в західноукраїнському суспільстві кінця ХІХ століття, і визначити тенденції до функціювання за соціально закріпленими рисами звертань певного емоційного забарвлення у картинах світу мовців. Об’єктом вивчення є конструкції звертання, які представлено авторкою повісті « Людина ». Предмет дослідження – соціально-емоційні кореляції в конструкціях звертання у художньому тексті. Крім описового методу, у процесі дослідження було застосовано процедури соціолінгвістичного, лінгвокультурологічного, семантичного, когнітивного, синтаксичного аналізу, а також прийом суцільної вибірки. Висновки. Зміна емотивного коду звертання відбувається в ситуаціях, по-перше, зміни статусних відносин людини щодо свого співрозмовника (Олена і Фельс), по-друге, – коли соціально одноманітне коло виявляє порушника статусних устоїв серед своїх членів (товариство радників і лісовий радник Епамінондас Ляуфлер, порушник консервативних ґендерних устоїв щодо самостійності жінок).
The article describes the results of the study of the peculiarities of the combination of social and emotional characteristics of communicators, who are artistic characters, in allocutions based on the story of Olga Kobylyanska “The Human” (1891). The purpose of the research is to identify speech features on the material used by the writers of allocutions, which express, according to the author’s idea, a certain social status of a person in the Western Ukrainian society of the end of the 19th century, and to determine the tendencies to function according to socially established features of allocutions of certain emotions in the pictures of the world of speakers. The object of study is the constructions of allocutions, which are presented by the author of the story “Human”. The subject of the research is socio-emotional correlations in these constructions in the fiction text. In addition to the descriptive method, sociolinguistic, linguistic, cultural, semantic, cognitive, and syntactic analysis procedures were used in the research process, as well as continuous sampling. Conclusions. A change in emotional code of allocutions occurs in situations, firstly, when a person’s status relations change in relation to their interlocutor (Olena and Fels), and secondly, when a socially homogeneous circle discovers a violator of status foundations among its members (the association of advisers and forest adviser Epaminondas Liaufler, a violator of conservative gender principles regarding women’s independence).
Опис
Ключові слова
звертання, соціальний статус, емоційність, корелятивний, художній персонаж, комунікативний, емотивний код, Ольга Кобилянська, allocution, social status, emotionality, correlative, artistic character, communicative, emotional code, Olga Kobylyanska
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК