Принципи конституціоналізму професійної системи менеджменту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджується сучасний розвиток професійної системи менеджменту, принципи конституціоналізму професійного менеджменту в контексті соціально-економічної трансформації українського суспільства. Пропонується організаційно-правова характеристика принципів конституціоналізму професійного менеджменту, розглядаються системні елементи механізму законодавчого і практичного їх впровадження. Доводиться необхідність подальшого розвитку процесу професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Приводяться фактори впливу процесів капіталізації інтелектуальних ресурсів на результативність управлінської діяльності.
В статье исследуется современное развитие профессиональной системы менеджмента, принципы конституционализма профессионального менеджмента в контексте социально-экономической трансформации украинского общества. Предлагается организационно-правовая характеристика принципов конституционализма профессионального менеджмента, рассматриваются системные элементы механизма законодательного и практического их внедрения. Доказывается необходимость дальнейшего развития процесса профессионализации управленческой деятельности в Украине. Приводятся факторы влияния процессов капитализации интеллектуальных ресурсов на результативность управленческой деятельности.
The article investigates the modern development of the professional management system, the principles of constitutionalism of professional management in the context of socioeconomic transformation of Ukrainian society. The organizational and legal characteristic of the principles of constitutionalism of professional management is offered, system elements of the mechanism of legislative and practical implementation of them are considered. There is a need for further development of the process of professional management of management in Ukraine. The factors influencing the processes of capitalization of intellectual resources on the effectiveness of management activity are given.
Опис
Ключові слова
професійна система менеджменту, конституціоналізм, принципи конституціоналізму професійного менеджменту, управлінська наука, професіоналізація управлінської діяльності, менеджмент-освіта, управлінський капітал, результативність управлінської праці, профессиональная система менеджмента, конституционализм, принципы конституционализма профессионального менеджмента, управленческая наука, профессионализация управленческой деятельности, менеджмент-образование, управленческий капитал, результативность управленческого труда, professional system of management, constitutionalism, principles of constitutionalism of professional management, management science, professionalization of management activity, management-education, management capital, efficiency of managerial labor
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК