Наукова діяльність Анатолія Семеновича Васильєва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу наукових праць професора А. С. Васильєва, який понад сорок років займався проблемами адміністративного права та теорії державного управління в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.
Статья посвящена анализу научных трудов профессора А. С. Васильева, который более сорока лет занимался проблемами административного права и теории государ- ственного управления в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова.
The article analyzes the scientific works of Professor A. Vasiliev, who for more than forty years worked at the problems of administrative law and public administration theory in Odessa I. I. Mechnikov National University.
Опис
Ключові слова
професор А. С. Васильєв, науковий шлях, інститут адміністративної відповідальності, управлінські відносини в адміністративному праві, профессор А. С. Васильев, научный путь, институт административной ответственности, управленческие отношения в административном праве, Professor A. Vasiliev, scientific way, administrative responsibility, management relations in administrative law
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК