КУЛЬТИВОВАНІ РОСЛИНИ ОСТРОВА ЗМІЇНИЙ

Анотація
Досліджували культивовані рослини острова Зміїний. Виявлено 43 види з 40 родів, 24 родин, 3 класів, 2 відділів. Встановлено, що більшість культивова- них видів за життєвою формою і тривалістю життя є багаторічними деревно-чагарниковими полікарпіками. Флорогенетичний аналіз показав переважання американських, середземноморських і азіатських видів. На острові найбільше видів культивованих рослин знаходиться на території маяка, де за ними доглядають. Рассмотрены культивируемые растения острова Змеиный. Обнаружено 43 вида из 40 родов, 24 семейств, 3 классов, 2 отделов. Установлено, что большинство культивируемых растений по жизненной форме и продолжительности жизни являются многолетними древесно-кустарниковыми поликарпиками. Флорогенетический анализ показал преобладание американских, средиземноморских и азиатских видов. Наибольшее число видов культивируемых растений находится на территории маяка, где за ними осуществляется уход. There were discussed the cultured plants from the island Zmeinyi. There were found 43 species from 40 genus, 24 families, 3 classes, 2 departments. It was distinguished that the majority of cultured plants according to the life form and the length of the life are perennial tree and shrub polycarpics. The florogenetical analysis has showed that prevalence has the species from America, Mediterranean and Asia. There are many species near the lighthouse, where good care of plants is carried out.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 6: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
Ключові слова
культивовані рослини, острів Зміїний, аналіз флори, культивируемые растения, остров Змеиный, анализ флоры, culture plants, the island Zmeinyi, analysis of flora
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК