Боротьба з міжнародним тероризмом на Близькому Сході погляд із Ліги арабських держав

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття присвячена дослідженню ставлення арабських країн, в рамках Ліги арабських держав, до проблеми тероризму на Близькому Сході. Висвітлені основні чинники, що гальмують процес боротьби з тероризмом, і основні кроки Ліги арабських держав у напрямку вирішення проблеми тероризму на Близькому Сході
Статья посвящена исследованию отношения арабских государств, в рамках Лиги арабских государств, к проблеме терроризма на Ближнем Востоке. Освещены основные причины, тормозящие процесс борьбы с терроризмом, и основные шаги Лиги арабских государств на пути разрешения проблемы терроризма на Ближнем Востоке
The article is dedicated to the research of an attitude of arab countries within the League of Arab States towards the problem of international terrorism in the Middle East. The main factors, which hamper the struggle against international terrorism in the Midle East and main steps of the League of Arab States in settlement of terrorism problem are highlighted in the article
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2008.- Том 13, Вип.3, Сер."Соціологія, політологія". – укр. і рос
Ключові слова
міжнародний тероризм, Ліга арабських держав, Близький Схід, екстремістські угруповання, боротьба з тероризмом, международный терроризм, Лига арабских государств, Ближний Восток, экстремистские группировки, борьба с терроризмом, international terrorism, League of Arab States, Middle East, extremistic groups, struggle with terrorism
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университет
DOI
ORCID:
УДК