Екологічно-рекреаційні проблеми дельти Дністра

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009-06
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса ІНВАЦ, 2009
Анотація
В нижній частині Дністра, його дельті та Дністровському лимані спостерігається концентрування всіх транскордонних проблем, які виникають внаслідок забруднення водних ресурсів в басейні Дністра, нераціонального і нескоординованого водокористування, відсутності санітарно-захисних смуг, невиконання вимог природоохоронних санітарних правил і норм, відсутністю або неякісною роботою існуючих очисних споруд, відсутністю цілеспрямованої басейнової стратегії збереження та відновлення природних ресурсів. Нами в процесі виконання науково-дослідних робіт, які фінансувались Міністерством освіти і науки, вивчався стан екосистем дельтової частини Дністра. Основною ціллю наших досліджень було розробити наукові рекомендації щодо поліпшення стану водних ресурсів дельтової частини Дністра.
In the lower part of the Dnister, its delta and the Dnister Liman, concentration of all the trans-boundary problems is observed; those problems appear due to water resources pollution in the Dnister basin, unsustainable and uncoordinated water management, lack of sanitary-protection stripes, non-fulfillment of requirements of nature protection sanitary norms and rules, lack or low quality work of the existing treatment facilities, lack of basin-wide strategy for conservation and restoration of natural resources. In the course of our research work funded by the Ministry of Education and Science of Ukraine, we studied the state of ecosystem of the Dnister deltaic part. The main aim of the studies was development of scientific recommendations to improve the state of water resources in the deltaic part of the Dnister.
Опис
Ключові слова
дельта Дністра, екологічно-рекреаційні проблеми, Національний парк «Нижньодністровський», екосистема, водні ресурси, the Dnister Delta, ecological and recreation problems, Lower Dnister National Park, ecosystem, water resources
Бібліографічний опис
Екологія міст та рекреаційних зон: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., с. 87-91
DOI
ORCID:
УДК